Danh sách các chi đoàn đã ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Danh sách các chi đoàn HSSV đã ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở các tỉnh miền Trung do hậu quả bão số 9

TT

Chi đoàn

Số tiền (đ)

Ghi chú

1        

51 KTLN

305.000

 

2        

51B Lâm học

200.000

 

3        

52 CNSH

165.000

 

4        

52 KTLN

365.000

 

5        

52 KTXDCT

200.000

 

6        

52 QLĐĐ

300.000

 

7        

52A Kế toán

380.000

 

8        

52A LH

245.000

 

9        

52A QTKD

335.000

 

10    

52B LH

230.000

 

11     

52B QLTNR&MT

335.000

 

12    

52B QTKD

350.000

 

13     

52D Lâm học

300.000

 

14    

53 CNTT

95.000

 

15    

53 KHMT

520.000

 

16    

53 KTLN

150.000

 

17    

53 KTTNMT

340.000

 

18     

53 KTXDCT

380.000

 

19    

53 LNĐT

175.000

 

20    

53 QLĐĐ

350.000

 

21    

53A CBLS

200.000

 

22    

53A QLTNR&MT

300.000

 

23     

54 CBLS

360.000

 

24    

54 CNTT

140.000

 

25     

54 KHMT

300.000

 

26    

54 KT (?)

350.000

 

27     

54A Kế toán

500.000

 

28     

54B Kế toán

500.000

 

29     

54B QLTNR&MT

425.000