Danh sách BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHLN nhiệm kỳ 2011-2014

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị Chức vụ trong BCH Đoàn trường 1          Nguyễn Sỹ Hà Phó Trưởng phòng CT-CTSV, KG Bí thư 2          Trần Văn Tùng Giảng viên Khoa CĐ&CT Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT 3          Phạm Gia Thanh Chuyên viên Phòng CT-CTSV Phó Bí thư, Chủ tịch…

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức vụ trong BCH

Đoàn trường

1         

Nguyễn Sỹ Hà

Phó Trưởng phòng CT-CTSV, KG

Bí thư

2         

Trần Văn Tùng

Giảng viên Khoa CĐ&CT

Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT

3         

Phạm Gia Thanh

Chuyên viên Phòng CT-CTSV

Phó Bí thư, Chủ tịch Hội SV

4         

Phạm Thành Trang

Bí thư LCĐ khoa QLTNR&MT

Ủy viên Ban Thường vụ

5         

Bùi Quang Hưng

Bí thư LCĐ khoa KT&QTKD

Ủy viên Ban Thường vụ

6         

Vũ Mạnh Tường

Bí thư LCĐ khoa CBLS

Ủy viên Ban Chấp hành

7         

Đinh Thị Thu Hà

Bí thư LCĐ khoa CĐ&CT

Ủy viên Ban Chấp hành

8         

Chu Mạnh Hùng

Bí thư LCĐ khoa Lâm học

Ủy viên Ban Chấp hành

9         

Hảng A Giao

Bí thư LCĐ ban PTDTNT

Ủy viên Ban Chấp hành

10     

La Dương Biên

Phó Bí thư Chi đoàn 54 KTXDCT

Ủy viên Ban Chấp hành

11     

Vương Thị Vân

Bí thư Chi đoàn 54A Lâm học

Ủy viên Ban Chấp hành

12     

Nguyễn Tuấn Dũng

Lớp trưởng 55B Lâm học

Ủy viên Ban Chấp hành

13     

Hoàng Văn Phức

Lớp trưởng 55A QLTNR&MT

Ủy viên Ban Chấp hành

14     

Phan Thanh Tùng

Lớp trưởng 55B KHMT

Ủy viên Ban Chấp hành

15     

Nguyễn Duy Vượng

Bí thư Chi đoàn 55 CBLS

Ủy viên Ban Chấp hành