Danh sách BCH Công đoàn Trường ĐHLN khóa XIX (2008 – 2010)

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 1 Nguyễn Văn Quân Chủ tịch Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính. 2 Đỗ Thị Ngọc Bích P. Chủ tịch Trưởng ban Nữ công, Phụ trách công đoàn Phòng KH-HTQT, Công đoàn Trung tâm TT Thư viện,   uỷ viên tiểu…

TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1
Nguyễn Văn Quân
Chủ tịch
Phụ trách chung. Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính.
2
Đỗ Thị Ngọc Bích
P. Chủ tịch
Trưởng ban Nữ công, Phụ trách công đoàn Phòng KH-HTQT, Công đoàn Trung tâm TT Thư viện,   uỷ viên tiểu ban Tổ chức – thi đua.
3
Trần Văn Thịnh
P. Chủ tịch
Trưởng tiểu ban Tổ chức thi đua, phụ trách công đoàn Phòng TCHC, UV tiểu ban Tuyên truyền văn thể, Phụ trách công tác Văn phòng.
4
Hoàng Xuân Y
UV BTV
Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra, phụ trách công đoàn Ban QTĐS, công đoàn Trạm y tế.
5
Trần Việt Hồng
UVBTV
Trưởng tiểu ban chuyên môn, uỷ viên tiểu ban tổ chức- thi đua, phụ trách công đoàn phòng QLĐT, công đoàn Khoa sau đại học.
6
Nguyễn Văn Hoà
UV BCH
Phó tiểu ban chuyên môn, Phụ trách công đoàn khoa CNPTNT.
7
Phạm Thị Huyền
UV BCH
Phụ trách công đoàn Khoa Lâm học, uỷ viên tiểu ban chuyên môn.
8
Nguyễn Quang Chung
UV BCH
Phụ trách công đoàn Ban PTDTNT, công đoàn trung tâm CNR, Phó tiểu ban tuyên truyền – văn thể, uỷ viên tiểu ban chuyên môn, uỷ viên TCTĐ.
9
Nguyễn Thị Lan
UV BCH
Phụ trách công đoàn khoa QTKD, uỷ viên tiểu ban chuyên môn.
10
Bế Minh Châu
UV BCH
Phụ trách công đoàn Khoa QLTNR-MT, uỷ viên tiểu ban chuyên môn, UV tiểu ban TTVT.
11
Bùi Thị Minh Nguyệt
UV BCH
Phụ trách công đoàn Khoa CBLS, uỷ viên tiểu ban chuyên môn, UV tiểu ban TTVT.
12
Nguyễn Quang Hà
UV BCH
Phụ trách công đoàn Phòng KHTV, Phòng KHĐT, Phòng TBVT.
13
Hoàng Ngọc Yên
UV BCH
Trưởng tiểu ban tuyên truyền văn thể, phụ trách công đoàn Phòng CTSVvà công đoàn Khoa Mác Lênin
14
Vũ Thị Thuần
UV BCH
Phụ trách công đoàn Viện STR&MT, uỷ viên tiểu ban tuyên truyền văn thể.
15
Nguyễn Như Bằng
UV BCH
Phụ trách công đoàn Công ty TVĐTPTLN, uỷ viên tiểu ban tuyên truyền văn thể.
 
Đỗ Mạnh Hùng: Cán bộ phụ trách Văn phòng Công đoàn Trường ĐHLN.
Điện thoại: 0433.840.708  or  0169.8989.686           Fax: 0433.840.708