Đăng ký thi đua năm học 2009-2010

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Số:   565/TB-ĐHLN-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Hà Nội,  ngày 10  tháng 9 năm 2009   THÔNG BÁO Về việc đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2009 – 2010…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


Số:   565/TB-ĐHLN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

Hà Nội,  ngày 10  tháng 9 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2009 – 2010

 


Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2003 và Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét các danh hiệu thi đua của Trường;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Thông tư số 75/2008/TT-BNN ngày 23/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và xét khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn ban hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, tại Điều 3. Nguyên tắc thi đua “Thi đua thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai; đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua, mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua”.

Để các đơn vị trong Trường thực hiện tốt công tác thi đua. Nhà trường yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, đoàn Thanh niên căn cứ vào Luật Thi đua, Khen thưởng; Quy định về tiêu chuẩn và quy trình xét các danh hiệu thi đua của Trường (Trang 72, Quy chế, quy định về công tác quản lý, công tác CBVC);  Các văn bản hướng dẫn, tổ chức tốt công tác đăng ký thi đua, khen thưởng năm học 2009 – 2010 với các danh hiệu tập thể và cá nhân như sau:

A. Danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với Tập thể:

1. Tập thể lao động tiên tiến;

2. Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc;

3. Bằng khen của Bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ;

4. Cờ thi đua của Bộ, cờ thi đua của Chính phủ;

5. Huân chương Lao động (Nhất, Nhì, Ba);

6. Huân chương Độc lập (Nhất, Nhì, Ba);

B. Danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với Cá nhân:

1. Lao động tiên tiến;

2. Chiến sỹ thi đua cơ sở (đối với CBVC làm việc tại các phòng, ban, trung tâm…);

3. Chiến sỹ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi (đối với giáo viên, giảng viên, kiêm giảng;

3. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Chiến sỹ thi đua toàn Quốc;

4. Bằng khen của Bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ;

5. Huân chương Lao động hạng (Nhất, Nhì, Ba);

6. Huân chương Độc lập hạng (Nhất, Nhì, Ba);

(Có mẫu biểu kèm theo)

Nhận được thông báo này, đề nghị Trưởng đơn vị triển khai thực hiện, nộp  biên bản, danh sách đăng ký thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân và kế hoạch thăm lớp, dự giờ (đối với giáo viên, giảng viên đăng ký CSTĐCS/Giảng viên giỏi) gửi về phòng TCCB (Ô. Yên) kèm theo bản điện gửi về địa chỉ: Phucyenthidua@gmail.com trước ngày 05/10/2009 để tổng hợp.

                                                                          

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

– Ban Giám hiệu;                                                                            Trần Hữu Viên

– Trưởng các đơn vị;                                                                                (đã ký)

– Chủ tịch công đoàn;                                                      

– Bí thư Đoàn TN;

– Lưu VT, TCCB.