Đảng bộ trường Đại học Lâm nghiệp qua các kỳ đại hội

Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập ngày 19/8/1964 theo quyết định số127/CP của Hội đồng Chính phủ. Tiếp đó ngày 27/8/1964, Thành ủy Hà Nội ra quyết định thành lập Đảng bộ Trường và chỉ định 03 đồng chí Nghiêm Xuân Tiếp, Chu Chí Lộc, Nguyễn Văn Dưỡng vào BCH Đảng bộ lâm thời. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ đã bầu đồng chí Chu Chí Lộc làm Bí thư Đảng ủy lâm thời.

1. Trường Đại học Lâm nghiệp ở Đông Triều, Quảng Ninh (1964-1984)

* Thời kỳ từ 1964-1975

Thời kỳ này cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt, nhiệm vụ chung của cả nước là thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược đó là xây dựng CNXH ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Đảng bộ Trường đặt ra mục tiêu đó là “Vừa xây dựng, đào tạo, vừa sẵn sàng chiến đấu”, “Học tập kết hợp với lao động sản xuất”, đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung của cả nước.

Thời kỳ này Đảng bộ Trường đã diễn ra 5 kỳ đại hội:

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ I (từ ngày 01-02/3/1966), đồng chí Chu Chí Lộc được bầu làm Bí thư, đồng chí Vi Văn Vàng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ II (từ ngày 29/10 đến 01/11/1967), đồng chí Nguyễn Phan Lễ được bầu làm Bí thư, đồng chí Lê Thanh Chương được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ III (tháng 6/1969), đồng chí Nguyễn Phan Lễ được bầu lại làm Bí thư, đồng chí Lê Thanh Chương được bầu lại làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IV (từ ngày 18-21/02/1972), đồng chí Lê Thanh Chương được bầu làm Bí thư, đồng chí Đinh Công Quất được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ V (ngày 15/6/1975),đồng chí Nguyễn Tịnh An được bầu làm Bí thư, đồng chí Nghiêm Xuân Tiếp được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

* Thời kỳ từ 1975 – 1984

Đây là thời kỳ cả nước được độc lập thống nhất, đặc biệt lần đầu tiên trên đất Xuân Mai có một ngày hội lớn, nhà trường tổ chức trọng thể 20 năm ngày thành lập trường. Trong bối cảnh đó, thực hiện chủ trương của Đảng, của Bộ Lâm nghiệp, Đảng bộ Trường đặt ra mục tiêu đó là phát triển đào tạo, góp phần khôi phục kinh tế – xã hội sau chiến tranh.

Thời kỳ này Đảng bộ Trường đã diễn ra 4 kỳ đại hội:

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VI (từ ngày 11-12/9/1976),đồng chí Nghiêm Xuân Tiếp được bầu làm Bí thư,đồng chí Nguyễn Tiến Thảo được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VII (từ ngày 22-23/10/1977),đồng chí Nghiêm Xuân Tiếp được bầu lại làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Tiến Thảo được bầu lại làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VIII (tháng 9/1979),đồng chí Nguyễn Tiến Thảo được bầu làm Bí thư và đồng chí Lê Công Tặng được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX (ngày 19/8/1982),đồng chí Trần Thanh Bình được bầu làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Tiến Thảo được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

2. Trường Đại học Lâm nghiệp ở Xuân Mai, Hà Nội (từ 1984 đến nay)

Thời kỳ này nhà trường đã hoàn thành công tác di chuyển về thị trấn Xuân Mai cho đến nay. Giai đoạn từ 1985 – 1994, Nhà trường vừa xây dựng, vừa phát triển; Giai đoạn từ 1995 – 2004: mở rộng quy mô và phát triển ngành nghề đào tạo; Giai đoạn từ 2004 đến nay: Hội nhập và phát triển.

Thời kỳ này Đảng bộ Trường đã diễn ra 10 kỳ đại hội:

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ X (từ ngày 17-18/11/1985), đồng chí Trần Thanh Bình được bầu lại làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Tiến Thảo được bầu lại làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI (từ ngày 15-16/01/1988), đồng chí Nguyễn Tiến Thảo được bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Thanh Bình được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XII (ngày 31/01/1991),đồng chí Nguyễn Tiến Thảo được bầu lại làm Bí thư, đồng chí Trần Thanh Bình được bầu lại làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIII (từ ngày 17-18/01/1995), đồng chí Nguyễn Đình Tư được bầu làm Bí thư Đảng uỷ, đồng chí Trần Thanh Bình được bầu lại làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 1996-1998 (từ ngày 04-05/02/1996), đồng chí Nguyễn Đình Tư tiếp tục được bầu lại làm Bí thư, đồng chí Đoàn Mạnh Tước được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XV, nhiệm kỳ 1998-2000 (từ ngày 18-19/8/1998), đồng chí Nguyễn Đình Tư tiếp tục được bầu lại làm Bí thư, đồng chí Trần Hữu Viên được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2000-2003 (từ ngày 23-24/9/2000), đồng chí Nguyễn Đình Tư được bầu lại làm Bí thư, đồng chí Trần Hữu Viên được bầu lại làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2003-2005 (từ ngày 28-29/3/2003), đồng chí Trần Hữu Viên được bầu làm Bí thư, đồng chí Phạm Xuân Hoàn được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2005-2010 (từ ngày 24-25/6/2005), đồng chí Trần Hữu Viên được bầu lại làm Bí thư, đồng chí Phạm Xuân Hoàn được bầu lại làm Phó Bí thư Đảng ủy;

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015 (từ ngày 14-15/5/2010), đồng chí Nguyễn Văn Tuấn được bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Văn Chứ được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

– Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 (từ ngày 17-18/4/2015), đồng chí Trần Văn Chứ được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Quân được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Với chủ đề Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ: “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Toàn thể đảng viên, CBVC, LĐ và HSSV nhà trường luôn tự hào về những thành quả to lớn, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp qua các thời kỳ đã để lại. Phát huy tinh thần đó, Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XX, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 mà Đảng bộ đã đề ra.