Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2023

Thời gian: ngày 17 tháng 4 năm 2021; Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần: Khách mời: Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Sinh viên cụm 2, các đơn vị phối hợp trên địa bàn, cựu cán bộ Đoàn Hội các thời kỳ, Đại biểu khách mời….

Thời gian: ngày 17 tháng 4 năm 2021;

Địa điểm: Hội trường G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần:

  • Khách mời: Thành Đoàn, Hội Sinh viên Thành phố, Hội Sinh viên cụm 2, các đơn vị phối hợp trên địa bàn, cựu cán bộ Đoàn Hội các thời kỳ, Đại biểu khách mời.
  • Trường ĐHLN: Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường, BCH Đoàn Trường, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trường.
  • Triệu tập: Đại biểu chính thức của Đại hội được bầu từ các cấp Hội trực thuộc Hội Sinh viên VNUF.