Đại hội Công đoàn Trường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thời gian: 7h00, ngày 15 tháng 6 năm 2023; Địa điểm: Hội trường G6 Trường Đại học Lâm nghiệp; Thành phần khách mời: Đại biểu Công đoàn NN&PTNT Việt Nam; Đại biểu khác theo giấy mời.Thành phần Triệu tập: 150 Đại biểu chính thức Quyết định số 103/QĐ-CĐ ngày 02/6/2023 của Công đoàn Trường.

Thời gian: 7h00, ngày 15 tháng 6 năm 2023;

Địa điểm: Hội trường G6 Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần khách mời: Đại biểu Công đoàn NN&PTNT Việt Nam; Đại biểu khác theo giấy mời.
Thành phần Triệu tập: 150 Đại biểu chính thức Quyết định số 103/QĐ-CĐ ngày 02/6/2023 của Công đoàn Trường.