Công văn phát động

Ngày 07/9/2009 Công đoàn Trường có công văn về phát động sáng tác ca khúc mới và bình chọn bài hát hay về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

CÔNG ĐOÀN NN & PTNT VN

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

 


Số: 33-CV/CĐ

     V/v Hưởng ứng phát động sáng tác ca khúc mới
và bình chọn bài hát hay về nông nghiệp,
 nông dân, nông thôn

              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     

          Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2009

          

Kính gửi: – Công đoàn cơ sở thành viên;

            – Các công đoàn trực thuộc.

 

Căn cứ Kế hoạch số 2009/KH-BNN-VP ngày 09/7/2009; công văn số 2346/BNN-VP ngày 07/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức cuộc bình chọn những bài hát hay và vận động sáng tác ca khúc mới về đề tài nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Thực hiện công văn số 335/CĐN ngày 01/9/2009 của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam về hưởng ứng phát động sáng tác ca khúc mới và bình chọn bài hát hay về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Nhằm tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao niềm tự hào của giai cấp nông dân trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn – Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

            Triển khai cuộc vận động, Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp đề nghị các công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn trực thuộc vận động CBVCLĐ, đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia cuộc vận động, với những nội dung như sau:

I. BÌNH CHỌN BÀI HÁT HAY

1. Tiêu chí bình chọn

Những bài hát hay của các tác giả đã sáng tác từ ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, qua các thời kỳ lịch sử của đất nước đến nay, có ảnh hưởng và tác dụng lớn đối với công cuộc xây dựng và phát triển nền nông nghiệp và đời sống của nông dân:

– Ca ngợi những thành quả trong các hoạt động sản xuất trên các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và thuỷ lợi;

– Ca ngợi các thế hệ công nhân ngành nông nghiệp, nông dân và người làm nghề nông;

– Phản ánh được vẻ đẹp thiên nhiên, làng quê, tình cảm của những người lao động nông nghiệp;

– Được nhiều người ưa thích.

(Có danh sách bài hát dự kiến của Ban Tổ chức cấp Ngành để các đơn vị, cá nhân tham khảo được gửi kèm theo)

2. Hình thức bình chọn: Bình chọn qua phiếu bình chọn (gửi kèm theo)

II. SÁNG TÁC CA KHÚC MỚI VỀ ĐỀ TÀI NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN

1. Mục đích

– Có nhiều bài hát là món ăn tinh thần cổ vũ động viên CNVCLĐ và nhân dân cả nước quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá”, góp phần bồi dưỡng tình cảm cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, khơi dậy niềm tự hào của CNVCLĐ về giai cấp công nhân, nông dân và trí thức trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Thúc đẩy phong trào ca hát, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần vui tươi lành mạnh, từng bước nâng cao chất lượng hưởng thụ và sáng tạo văn hoá nghệ thuật của CBVC, LĐ trong toàn ngành.

2. Chủ đề

– Phản ảnh phong phú đa dạng các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi…;

– Phản ánh công tác, đời sống, tư tưởng, tình cảm của các thế hệ công nhân ngành nông nghiệp, nông dân và người làm nghề nông trong công cuộc CNH, HĐH đất nước.

– Phản ánh công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống xã hội ở nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc dân tộc…

3. Thể thức

– Mỗi tác giả có thể gửi tham gia tối đa không quá 2 tác phẩm.

– Tác phẩm tham gia là những sáng tác mới chưa sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng (cả trung ương và địa phương) kể từ ngày phát động (15/7/2009), đánh máy vi tính trên khổ A4 kèm theo băng cassete hoặc đĩa CD ghi âm bài hát được thể hiện (nếu có)

– Trong thời gian cuộc vận động, Ban Tổ chức cấp Ngành được sử dụng các tác phẩm để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sau thời gian cuộc vận động, bản quyền thuộc về tác giả;

4. Công bố và công diễn các bài hát mới

– Danh sách các bài hát mới sẽ được công bố trên các tạp chí của ngành, trên Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam,

– Căn cứ vào kết quả sáng tác, Ban Tổ chức cấp Ngành sẽ tổ chức công diễn các bài hát mới nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Bộ Canh Nông (11/1945 – 11/2010).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức vận động, tạo điều kiện cho CBVCLĐ, đoàn viên công đoàn tham gia cuộc bình chọn và sáng tác ca khúc mới; tổ chức tiếp nhận phiếu bình chọn để gửi về Công đoàn Trường:

+ Phiếu bình chọn gửi về Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp qua Văn phòng Công đoàn (Phòng 506-Khu Hiệu bộ) trước ngày 25/10/2009.

+ Tác phẩm tham gia gửi về Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp qua Văn phòng Công đoàn (Phòng 506-Khu Hiệu bộ) trước ngày 25/02/2010.

– Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp tổng hợp số phiếu bình chọn và tác phẩm của các cá nhân, đơn vị tham gia và gửi về Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam theo thời gian quy định.

Mọi thông tin chi tiết, các đơn vị và cá nhân có thể tham khảo trên trang web của Công đoàn Ngành (http://www.congdoannongnghiep.org.vn), hoặc trang web của Trường Đại học Lâm nghiệp (http://www.vfu.edu.vn).

            Nhận được công văn này, đề nghị các công đoàn cơ sở thành viên và công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai thực hiện, tuyên truyền cho CBVCLĐ, đoàn viên của đơn vị tích cực và hưởng ứng tham gia cuộc vận động này. Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Ban thường vụ Công đoàn Trường qua Văn phòng Công đoàn điện thoại 0433.840.708, để xem xét giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                          T/M BAN THƯỜNG VỤ

 – Đảng ủy; (để báo cáo)                                                                                     CHỦ TỊCH         

 – Ban Giám hiệu;

 – Như kính gửi;

 – Các đ/c Ủy viên BCH;                                                                                         (đã ký)

 – Lưu VPCĐ.

  

                                                                                        Nguyễn Văn Quân
Các tệp tin kèm theo: