Công tác quản lý cán bộ 2013

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP           Số: 191/ĐHLN-TCCB V/v Triển khai công tác quản lý, cán bộ năm 2013   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           Hà Nội, ngày 06 tháng…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 
   

 

Số: 191/ĐHLN-TCCB

V/v Triển khai công tác quản lý, cán bộ năm 2013

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 
   

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2013

                    Kính gửi:  – Thủ trưởng các đơn vị,

                                    – Các ông (bà) Chủ nhiệm Bộ môn thuộc các khoa

Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết Hội nghị CBVC về nhiệm vụ công tác quản lý, cán bộ năm 2013, Nghị quyết cuộc họp giao ban công tác đầu năm 2013 ngày 28/02/2013, để có cơ sở xây dựng Đề án việc làm trình Bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu phát triển, Nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các công việc sau:

I. Rà soát nhân lực hiện có

1. Các đơn vị đào tạo (các khoa, TTGDTC, Ban PTDTNT, Cơ sở 2)

a) Đối với các Bộ môn, Trung tâm thuộc khoa (sau đây gọi tắt là Bộ môn)

– Bộ môn thống kê thực trạng đội ngũ viên chức hiện tại của Bộ môn, kể cả cán bộ đang đi học trong và ngoài nước, cán bộ kiêm giảng (mẫu 01a); Lập bản các môn học được giao phụ trách (mẫu 02); Lập bản phân công giảng viên giảng dạy các môn học, kể cả cán bộ kiêm giảng (mẫu 03a).

– Cán bộ giảng dạy (giảng viên, Kỹ sư hướng dẫn thực hành) thống kê kế hoạch công tác cá nhân năm học 2012-2013 (mẫu 04a). Bộ môn tổng hợp kế hoạch công tác năm học 2012-2013 của Bộ môn, kể cả cán bộ đang đi học và cán bộ kiêm giảng (mẫu 05).

Đối với cán bộ viên chức làm việc hành chính (Trợ lý khoa, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ….): Chủ nhiệm khoa, Giám đốc Trung tâm xây dựng bản phân công nhiệm vụ cho cán bộ (mẫu  03b). Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, từng cá nhân viết bản mô tả chi tiết công việc: tên công việc được giao, khối lượng công việc/ngày hoặc năm (tham khảo mẫu  số 4b).

– Viết báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ (số lượng thừa/thiếu, chất lượng); công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Bộ môn, Trung tâm. Báo cáo đánh giá cần làm rõ thành tựu đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém.

          b) Đối với các khoa: Trên cơ sở các báo cáo, biểu mẫu của Bộ môn, Trung tâm, các Khoa xây dựng mẫu biểu, báo cáo tổng hợp chung của khoa theo các nội dung trên; Đề xuất các giải pháp về biên chế, về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

2. Đối với các đơn vị nghiên cứu, quản lý, phục vụ (Viện, Phòng ban, Thư viện, Trung tâm)

          – Thống kê thực trạng đội ngũ viên chức, LĐ của đơn vị kể cả cán bộ đang đi học trong và ngoài nước (mẫu 01b, mẫu 01c).

– Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, năng lực của cán bộ, Trưởng đơn vị rà soát/xây dựng bản phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Mô tả cụ thể công việc chính của từng người (mẫu 03b). Sau đó họp đơn vị thảo luận, thông qua.

– Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, từng cá nhân viết bản mô tả chi tiết công việc: tên công việc được giao, khối lượng công việc/ngày hoặc năm (tham khảo mẫu  số 4b).

– Viết báo cáo đánh giá thực trạng đội ngũ (số lượng thừa/thiếu, chất lượng); công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Báo cáo đánh giá cần làm rõ thành tựu đạt được, ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp khắc phục tồn tại, yếu kém.          

II. Rà soát/xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

          1. Đối với các đơn vị đào tạo

Năm 2010, Nhà trường đã ra Văn bản số 109/ĐHLN-TCCB ngày 24/02/2010 hướng dẫn các khoa, bộ môn triển khai công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở bản quy hoạch đã xây dựng các Khoa, Bộ môn tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung hoàn chỉnh theo các bước sau: 

          – Từng cán bộ giảng dạy (kể cả cán bộ kiêm giảng) rà soát, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2010-2015 theo biểu mẫu số 06a. Đối với viên chức mới tuyển dụng hoặc mới về Trường công tác tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo biểu mẫu 06a.

– Bộ môn, Khoa thống kê cán bộ viên chức đang đi đào tạo trong và ngoài nước (mẫu 07), tổng hợp kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ theo mẫu 08a.

– Bộ môn tổ chức họp (mời cả cán bộ kiêm giảng) rà soát kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của từng cá nhân; định hướng quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên môn đầu đàn của từng lĩnh vực chuyên môn do Bộ môn quản lý (chú ý các lĩnh vực chuyên môn chủ yếu), tổng hợp quy hoạch theo mẫu 09; Góp ý, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của từng cá nhân, sau đó từng người hoàn chỉnh lại.

– Hội đồng khoa học – đào tạo của khoa phối hợp với chi uỷ họp duyệt quy hoạch cán bộ chuyên môn đầu đàn, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng của từng cá nhân.

– Các Khoa, Bộ môn đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ của đơn vị.  

2. Đối với các đơn vị nghiên cứu, quản lý, phục vụ

– Trưởng đơn vị thống kê cán bộ, viên chức đang đi đào tạo trong và ngoài nước (mẫu 07).

– Trên cơ sở thực trạng đội ngũ và yêu cầu công việc, từng cán bộ và Trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đơn vị mình (mẫu 06b, 08b).

III. Về công tác quản lý

1. Rà soát, xây dựng quy trình công tác

a) Đối với những công việc có liên quan đến sửa chữa (nhà cửa, điện, nước, đường, thiết bị máy móc, mạng thông tin và sửa chữa bất thường), công việc liên quan đến mua sắm thiết bị, máy móc, vật tư, văn phòng phẩm, giao phòng Quản lý thiết bị và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các phòng HCTH, TC-KT, Trung tâm dịch vụ rà soát, sửa đổi, bổ sung Văn bản đã  ban hành năm 2010, trình Hiệu trưởng xem xét quyết định.

Thời gian thực hiện: xong trước 30/3/2013.

b) Các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hoặc xây dựng mới các quy trình giải quyết công việc của đơn vị mình theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

Thời gian thực hiện: các đơn vị nộp tập quy trình giải quyết các công việc chính của đơn vị mình về Nhà trường (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước 15/6/2013.

2. Rà soát các quy định, quy chế nội bộ

Trên cơ sở các văn bản pháp quy của Nhà nước mới ban hành và tình hình thực tiễn của Trường, giao phòng TCCB chủ trì, lập kế hoạch, tổ chức rà soát bổ sung, điều chỉnh, sửa đổi tập Quy chế, quy định nội bộ ban hành theo Quyết định số 251/QĐ-ĐHLN-TCHC ngày 01/6/2008 của Hiệu trưởng. Các đơn vị liên quan: phòng HCTH, Đào tạo, TCKT…. phối hợp triển khai thực hiện.

Thời gian thực hiện: xong trước 30/6/2013.

IV. Đề xuất nhu cầu tuyển dụng năm 2013

– Đối với các khoa, bộ môn: sau khi rà soát xong nhân lực, cần nghiên cứu kỹ tình hình nhân lực, khối lượng công tác hiện tại và dự báo trong thời gian tới, trên cơ sở đó đề xuất nhu cầu tuyển dụng kèm theo yêu cầu đối với các ứng viên dự tuyển phù hợp với đặc thù của từng vị trí tuyển dụng.

– Đối với các đơn vị quản lý, phục vụ: Nhà trường chủ trương không tăng biên chế. Trên cơ sở biên chế năm 2012, các đơn vị tiến hành rà soát, sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ nhân lực hiện có. 

Nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị tổng hợp theo biểu mẫu 10. Riêng đối với các khoa, ngoài biểu tổng hợp chung đề nghị gửi kèm theo yêu cầu, đề xuất của từng bộ môn.

          V. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị quản lý, phục vụ, nghiên cứu: nộp báo cáo kèm theo các mẫu biểu (mục I, II) về Nhà trường qua phòng TCCB (Ô Tuệ nhận) và bản điện tử theo địa chỉ: Tuetccb@gmail.com trước ngày 22/3/2013.

2. Các khoa, Cơ sở 2

– Các Bộ môn, Trung tâm; các đơn vị trực thuộc Cơ sở 2: họp duyệt kế hoạch của từng cá nhân; tổng hợp, xây dựng báo cáo, xong trước 22/3/2013;

– Các khoa, Cơ sở 2: duyệt báo cáo, kế hoạch của các Bộ môn, đơn vị trực thuộc; tổng hợp bảng biểu, xây dựng báo cáo chung của đơn vị; nộp báo cáo kèm theo các mẫu biểu về Nhà trường qua phòng TCCB (Ô Tuệ nhận) và bản điện tử theo địa chỉ: tuetccb@gmail.com trước ngày 06/4/2013.

– Từ 15-30/4/2013: Nhà trường duyệt báo cáo, kế hoạch của các đơn vị: (sẽ có thông báo sau).

Công tác rà soát xây dựng các văn bản quản lý; rà soát nhân lực; quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng, phát triển Nhà trường. Đề nghị Trưởng các đơn vị chủ động triển khai thực hiện theo hướng dẫn, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên được xem xét trong việc đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Nhà trường (qua phòng TCCB) để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:                                                            

– Như trên;      

– Hiệu trưởng;

– Các phó Hiệu trưởng;

– VP Đảng uỷ, Công đoàn;

– Lưu: VT, TCCB.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Trần Văn Chứ

——————–

Ghi chú: Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về vị trí việc làm và Thông tư hướng dẫn số 14/2012-BNV ngày 18/02/2013; các mẫu biểu được đăng tải tại trang Web của Trường.

File đính kèm: