Công nhận Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2015

Căn cứ kết quả Đại hội khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2015 của Công đoàn Trường ĐHLN ngày 26/12/2012; biên bản họp bầu các chức danh BCH, Ủy ban kiểm tra Xông đoàn và Tờ trình số 79/TT-CĐ ngày 28/12/2012 của Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHLN về việc đề nghị chuẩn y kết quả bầu cử; ngày 07/01/2013 Công đoàn Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam đã ký, ban hành Quyết định số 17/QĐ-CĐN về việc công nhận BCH, UBKT Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp khóa XXI, nhiệm kỳ 2012-2015, cụ thể như sau:

– Công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch:

1.

Nguyễn Văn Quân

Chủ tịch;

2.

Bế Minh Châu

Phó Chủ tịch;

3.

Trần Việt Hồng

Phó Chủ tịch;

4.

Bùi Thị Minh Nguyệt

Ủy viên Ban thường vụ;

5.

Đỗ Mạnh Hùng

Ủy viên Ban thường vụ;

6.

Cao Xuân Khởi

Ủy viên Ban chấp hành;

7.

Đào Duy Phương

Ủy viên Ban chấp hành;

8.

Nguyễn Quang Chung

Ủy viên Ban chấp hành;

9.

Lưu Bích Linh

Ủy viên Ban chấp hành;

10.

Phạm Thị Huyền

Ủy viên Ban chấp hành;

11.

Hoàng Tiến Đượng

Ủy viên Ban chấp hành;

12.

Ngô Đức Chiêu

Ủy viên Ban chấp hành;

13.

Nguyễn Quang Giáp

Ủy viên Ban chấp hành;

14.

Hoàng Thanh Điệp

Ủy viên Ban chấp hành;

15.

Phạm Ngọc Sơn

Ủy viên Ban chấp hành.

 

          – Công nhận UBKT, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT:

1.

Bùi Thị Minh Nguyệt

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;

2.

Nguyễn Văn An

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra;

3.

Phạm Thị Huyền

Ủy viên;

4.

Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Ủy viên;

5.

Vũ Đăng Tuệ

Ủy viên;

 

                                                                                                            Đỗ Mạnh Hùng

                                                                                                     Văn phòng Công đoàn