Công khai chất lượng đào tạo năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Công khai chất lượng đào tạo năm học 2019-2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017

TT

Mã số

Tên biểu mẫu

1

17

Cam kết chất lượng giáo dục Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, LT, VLVH

2

18A

Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại

3

18B

Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm

4

18C

Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành

5

18D

Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn

1. Giáo trình, bài giảng:

– Thư viện điện tử: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/4334

– CSDL tài liệu in: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/

– Giáo trình: http://lib.vnuf.edu.vn/giao-trinh

– Bài giảng: http://lib.vnuf.edu.vn/bai-giang

2. Tài liệu tham khảo

– Tại Thư viện điện tử: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/4334

– CSDL tài liệu in: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/

– Cổng thông tin điện tử Thư viện: http://lib.vnuf.edu.vn/tai-lieu-tham-khao

6

18E

Công khai thông tin về Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

1. Luận án Tiến sỹ

Tại Thư viện điện tử: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/5668

CSDL Tài liệu in: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: http://lib.vnuf.edu.vn/luan-van

2. Luận án Thạc sỹ

Tại Thư viện điện tử: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/2571

CSDL Tài liệu in: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: http://lib.vnuf.edu.vn/luan-van

3. Khóa luận (Đại học)

Tại Thư viện điện tử: http://elib.vnuf.edu.vn/handle/123456789/5582

CSDL Tài liệu in: http://libol.vnuf.edu.vn/opac/

Cổng thông tin điện tử Thư viện: http://lib.vnuf.edu.vn/khoa-luan

7

18G

Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp

8

18H

Công khai hội nghị, hội thảo khoa học cơ sở giáo dục tổ chức

9

18I

Công khai thông tin về các hoạt dộng NCKH, CGCN, sản xuất thử và tư vấn

10

18K

Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

11

19A

Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng

12

19B

Công khai thông tin về phòng TN, phòng TH, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, phòng học, thư viện

13

19C

Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện

14

19D

Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên

15

20A

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

16

20B

Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành

17

20C

Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi

18

21

Công khai thông tin về tài chính