Công bố điểm thi và điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       THÔNG BÁO v/v công bố điểm thi và điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành Lâm nghiệp năm 2010     1. Danh sách điểm…

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

THÔNG BÁO

v/v công bố điểm thi và điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông

từ cao đẳng lên đại học ngành Lâm nghiệp năm 2010

 

 

1. Danh sách điểm thi hai môn và danh sách thí sinh trúng  tuyển: Xem Phụ lục 01.

2.Điểm trúng tuyển: Điểm trúng tuyển là 10,0 điểm, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

3. Thời gian nhập học: vào 8h00 ngày 05 tháng 01 năm 2011.

4. Thời gian nhận đơn phúc phảo: chậm nhất đến ngày 30 tháng 12 năm 2010.

(Địa chỉ gửi Đơn phúc khảo: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Mẫu đơn theo Phục lục 02).

 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010

TL.CHỦ TỊCH HĐTS-HIỆU TRƯỞNG

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐTS-TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

(Đã ký)

PGS.TS. Phạm Văn Điển

 


Phụ lục 02.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI

KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG NĂM 2010

 

 

              Kính gửi:  Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp

 

 

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ……………………………. Nơi sinh………………………………………………………

Số báo danh …………………………  Đối tượng: …………..  Khu vực: ……………

Mã Ngành thi: 310.     Tên ngành: Lâm nghiệp

Sau khi biết kết quả thi tuyển sinh đại học hệ chính quy do Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Lâm nghiệp công bố, tôi kính đề nghị Hội đồng chấm phúc khảo bài thi của tôi với các môn sau đây:

1.     Môn………………………………………….. kết quả thi: …………………….. điểm.

2.     Môn………………………………………….. kết quả thi: …………………….. điểm.

Tôi xin đóng khoản lệ phí chấm phúc khảo là: ……………………………………………….

(Bằng chữ …………………………………………………………………………………………………)

Địa chỉ liên lạc của tôi là …………………………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………….. ……

Tôi xin trân trọng cám ơn!

                                                       …………………., ngày …….. tháng ……. năm 2010

                                                                    Thí sinh đề nghị chấm phúc khảo

                                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú:

– Thời hạn nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 30/12/2010.

– Lệ phí tổ chức chấm phúc khảo: 15.000đ/môn thi.

– Thí sinh gửi Đơn xin chấm phúc khảo về điạ chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Hà Nội. Điện thoại: 0433.840.440; 0433.840707.