Công bố chính thức kết quả thống kê giờ các hoạt động khoa học công nghệ năm học 2009-2010

Sau khi nhận được các ý kiến phản hồi về “Kết quả thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2009-2010” theo thông báo số 534/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT ngày 18/6/2010), Nhà trường đã rà soát, bổ sung và công bố chính thức kết quả thống kê giờ hoạt động KHCN năm học 2009-2010…..

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

————————————————–

Số:   552  /TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————————————–

                 Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Kết quả thống kê giờ các hoạt động khoa học công nghệ năm học 2009-2010

(Đã rà soát lại theo ý kiến phản hồi từ các đơn vị)

 

Kính gửi:

Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị liên quan.

 

Sau khi nhận được các ý kiến phản hồi về “Kết quả thống kê giờ hoạt động khoa học công nghệ năm học 2009-2010” theo thông báo số 534/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT ngày 18/6/2010), Nhà trường đã rà soát, bổ sung và công bố chính thức kết quả thống kê giờ hoạt động KHCN năm học 2009-2010 (xem bản kèm theo) tới các đơn vị liên quan, Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng Trường, Phòng Đào tạo và có một số ý kiến như sau:

          Nhà trường đồng ý tính bổ sung bài báo khoa học đối với tất cả các Thầy, Cô có gửi minh chứng cho Phòng KHCN&HTQT (tính đến 17:00 ngày 23 tháng 6 năm 2010);

          Một số trường hợp đi học (tập trung hoặc không tập trung), thai sản và con nhỏ dưới 24 tháng,… phù hợp với xác nhận của Phòng Tổ chức Cán bộ đã được được tính bổ sung;

          Nhà trường không đồng ý việc tính giờ cho 02 cán bộ có tên không đúng với tên trong thuyết minh đề tài năm 2009.

 

Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thông báo kết quả thống kê này (xem tại địa chỉ website của Trường www.vfu.vn , mục KHCN) cho các cán bộ trong đơn vị./.

 

Nơi nhận:

    Như trên;

    Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường;

    Lưu Phòng KHCN&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký và đóng dấu)

 

 

 

Phạm Xuân Hoàn