Cơ sở vật chất của đơn vị giáo dục đào tạo

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP     PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ                                              THÔNG BÁO                           Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học,                                       ngành (chuyên ngành đào tạo…), năm học 2009-2010           STT Nội dung Đơn vị…

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    
PHÒNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ  
   
                                       THÔNG BÁO
                          Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, 
                                      ngành (chuyên ngành đào tạo…), năm học 2009-2010
         
STT Nội dung Đơn vị tính  Tổng số
I Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng ha 252.1
II Số cơ sở đào tạo cơ sở 2
III Diện tích xây dựng m2 25,904
IV Giảng đường/phòng học    
1 Số phòng học phòng 64
2 Diện tích m2 7,342
V Diện tích hội trường m2 1,322
VI Phòng Máy tính phòng 4
1 Diện tích 400
2 Số máy tính sử dụng được máy tính 445
3 Số máy tính nối mạng ADSL máy tính 262
VII Phòng học ngoại ngữ    
1 Số phòng học phòng 1
2 Diện tích 100
3 Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) Cabin 30
VIII Thư viện Nhà 2
1 Diện tích 3,250
2 Số đầu sách quyển 103,595
IX Phòng thí nghiệm  phòng 79
1 Diện tích 4,672
2 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất) Có phụ lục đính kèm
X Xưởng thực tập, thực hành  xưởng 4
1 Diện tích 2,346
2 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)  Có phụ lục đính kèm
XI Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý nhà 15
1 Số sinh viên ở trong KTX Sinh viên 2,850
2 Diện tích  24,725
3 Số phòng phòng  400
4 Diện tích bình quân/sinh viên m2/sinh viên 7.720
XII Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý 830
XIII Diện tích nhà văn hoá (Câu lạc Bộ Sinh viên) m2 702
XIV Diện tích nhà thi đấu chức năng m2 1,716
XV Diện tích bể bơi m2 400
XVI Diện tích sân vận động m2 12,900