CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2010 – 2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2010 – 2012             Căn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2010 2012

 

          Căn cứ Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới quản lý giáo dục đại học, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCS ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012, trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, tồn tại và phương hướng nhiệm vụ trình bày trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2005 – 2010, trường Đại học Lâm nghiệp xây dựng Chương trình hành động để đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010 – 2012 với những nhiệm vụ cụ thể dưới đây:

          1. Tổ chức nghiên cứu quán triệt Chỉ thị 296/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 2012

          – Tổ chức thảo luận trong toàn Trường ” Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường” theo và hướng dẫn của Bộ Giáo dục – Đào tạo và kế hoạch của Nhà trường.

          Thời gian hoàn thành trước 5/4/2010; chịu trách nhiệm triển khai: Trưởng các đơn vị, Lãnh đạo các đoàn thể.

          – Tiếp tục tuyên truyền để CBVC, HSSV nhận thức sâu sắc "Vì sao phải nâng cao và đảm bảo chất lượng đào tạo?", thấy rõ vai trò trách nhiệm, từ đó cải tiến phương pháp, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, học tập.

          Thực hiện thường xuyên; chịu trách nhiệm triển khai: Trưởng các đơn vị,Lãnh đạo các đoàn thể.

          2. Đổi mới công tác tổ chức quản lý, cán bộ

          a) Nghiên cứu, triển khai thực hiện kịp thời hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (theo kế hoạch, 23 văn bản quản lý sẽ được ban hành trong năm 2010). Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thực hiện.

          b) Rà soát bổ sung, sửa đổi một số văn bản quản lý nội bộ liên quan đến đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng gắn quyền lợi với trách nhiệm, chất lượng, kết quả công tác, bao gồm:

          – Quy định về chế độ công vụ trường Đại học Lâm nghiệp.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2010. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Quy định về lề lối làm việc của Hệ thống chính quyền trường Đại học Lâm nghiệp; Rà soát, xây dựng quy trình giải quyết công việc (theo chức năng nhiệm vụ đơn vị và phối hợp giữa các đơn vị trong trường).

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2010. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Quy định về nâng lương trước thời hạn.

          Thời gian hoàn thành trước 31/5/2010. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Quy định về Công tác bồi dưỡng Sau đại học.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2010. Khoa đào tạo Sau đại học phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện.

          – Hoàn thiện quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thông tin trường ĐHLN.

          Thời gian hoàn thành trước 30/6/2010. Ban Công nghệ thông tin chủ trì.

          – Quy định về Tiêu chuẩn và quy trình xét các danh hiệu thi đua – khen thưởng.

          Thời gian hoàn thành trước 31/8/2011. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Quy định về tuyển dụng cán bộ viên chức và Hợp đồng lao động.

          Thời gian hoàn thành trước 31/5/2011. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2010. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Quy định về vận dụng chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên Trường Đại học Lâm nghiệp.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2011. Chịu  trách nhiệm thực hiện: phòng Tổ chức cán bộ, phòng Đào tạo.

          – Quy định về chế độ làm việc cán bộ tập sự giảng dạy và trợ giảng.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2011. Chịu trách nhiệm thực hiện: phòng Tổ chức cán bộ, phòng Đào tạo.

          – Quy định về nhiệm vụ, chế độ làm việc của Kỹ sư hướng dẫn thực hành.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2011. Chịu  trách nhiệm thực hiện: phòng Tổ chức cán bộ, phòng Đào tạo.

          – Quy định về chế độ làm việc, quyền và nghĩa vụ của người hợp đồng lao động tại trường Đại học Lâm nghiệp.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2011. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          c) Rà soát điều chỉnh, bổ sung chiến lược xây dựng phát triển trường Đại học Lâm nghiệp 2006-2020 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt theo định hướng của Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010-2015 và chủ trương của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2010. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          d) Xây dựng và ban hành một số văn bản quản lý mới

          – Quy định về ưu đãi tài năng và những vị trí khó tuyển dụng.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2012 Chịu trách nhiệm: phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính – Kế toán.

          đ) Phát triển đội ngũ giảng viên

          – Rà soát quy hoạch, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nhất là cán bộ chuyên môn đầu đàn giai đoạn 2010-2015.

          Thời gian hoàn thành trước 31/6/2010. Chịu trách nhiệm: phòng Tổ chức cán bộ và các khoa.

          – Rà soát bổ sung và tiếp tục thực hiện Đề án quản lý, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

          Rà soát, bổ sung Đề án hoàn thành trước 31/5/2010, tiếp tục thực hiện Đề án đến 12/2012. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Hàng năm, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn để bổ sung cập nhật kiến thức cho đội ngũ giảng viên. Từ năm 2012, tất cả giảng viên phải đạt yêu cầu về nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học và cao đẳng. Chịu trách nhiệm thực hiện: phòng Đào tạo, khoa Đào tạo sau đại học.

          3. Rà soát kiện toàn bộ máy, thành lập một số đơn vị, bộ phận để đáp ứng yêu cầu phát triển

          – Thành lập, Quy định chức năng nhiệm vụ Ban Công nghệ thông tin.

          Thời gian hoàn thành trước 30/4/2010. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Kiện toàn tổ chức hệ thống thanh tra, tổ chức tiếp công dân.

          Thời gian hoàn thành trước 31/5/2010. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Tham gia thành lập Hội đồng Hiệu trưởng và Trưởng khoa, theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu trách nhiệm triển khai: phòng Tổ chức cán bộ.

          – Xây dựng lộ trình thành lập Hội đồng Trường.

           Thời gian hoàn thành trước 31/12/2010. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì.

          – Kiện toàn lại tổ chức Tổ đảm bảo chất lượng và Khảo thí.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2012. Chịu trách nhiệm: phòng Tổ chức cán

bộ, phòng Đào tạo.

          Chuẩn bị các điều kiện để thành lập Viện Đào tạo sau đại học vào năm 2011. Khoa đào tạo sau đại học phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện.

          4. Phân công, phân cấp quản lý

          – Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hiệu quả hoạt động một số đơn vị cấp 3    ,

trên cơ đó điều chỉnh cơ chế quản lý nhân lực, tài chính…;

          Thời gian hoàn thành trước 30/6/2010. Chịu trách nhiệm: phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính – Kế toán, các đơn vị cấp 3, Ban giám hiệu chủ trì.

          – Rà soát, xây dựng Quy định về phân cấp quản lý trong trường Đại học Lâm nghiệp theo hướng giao quyền tự chủ cho các đơn vị trong trường trên cơ sở các quy định của Nhà nước.

          Thời gian hoàn thành trước 31/12/2012. Chịu trách nhiệm:phòng Tổ chức cán bộ, phòng Tài chính – Kế toán.

          5. Đổi mới công tác quản lý đào tạo

  a) Thay đổi cơ cấu ngành đào tạo và phát triển thêm các ngành đào tạo theo hướng vừa đáp ứng tốt nhu cầu xã hội vừa có tính hấp dẫn caonâng vị thế của Trường. Cụ thể là: (i)- mở thêm 2 ngành mới vào năm 2010 (Công nghệ kỹ thuật cơ điện, Kiến trúc cảnh quan); (ii)- mở thêm tối thiểu 3 – 4 ngành mới vào giai đoạn 2011 – 2015 (thuộc các ngành: Tài chính – ngân hàng, Marketing, Cơ điện tử, GIS và viễn thám, Du lịch sinh thái, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Trung thương mại, v.v…); (iii)- mở thêm ít nhất 01 ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến vào năm 2012; (iv)- mở rộng các hình thức liên kết và hợp tác quốc tế trong đào tạo theo hướng cùng cấp bằng tốt nghiệp cho người học. Phòng Đào tạo chủ trì, các Khoa phối hợp thực hiện, đánh giá định kỳ vào cuối hàng năm.

  b) Đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo theo định hướng của triết lý đào tạo mới và theo hệ thống đào tạo tín chỉ, với khối lượng và cơ cấu kiến thức phù hợp. Rà soát và ban hành chương trình đào tạo (sửa đổi) vào năm 2011 – 2012. Phòng Đào tạo chủ trì.

  c) Xây dựng phương án tuyển sinh đại học, sau đại học theo hướng: (i)- tăng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm từ 5 – 10%; (ii)- tăng chỉ tiêu chính quy, giảm chỉ tiêu hệ vừa làm vừa học trong tổng số chỉ tiêu; (iii)- thu hút ngày càng nhiều thí sinh khá giỏi dự thi vào trường.

  d) Xây dựng các quy trình và cải tiến hoạt động tổ chức và quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn ISO 9000, gồm:

– Xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về tổ chức lập và triển khai thực hiện kế

hoạch đào tạo (cho khóa học, năm học, kỳ học, đợt tập trung, v.v…). Phòng đào tạo chủ trì, hoàn thành trước 30/10/2010.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện quy định về kiểm tra, thi kết thúc học phần. Phòng đào tạo chủ trì, hoàn thành trước 30/4/2010.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy định về thi tốt nghiệp, làm chuyên đề, khoá luận tốt nghiệp. Phòng đào tạo chủ trì, hoàn thành trước 31/12/2010.

– Tiếp tục tổ chức cho sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên vào cuối mỗi học kỳ; Xây dựng Quy định về việc tổ chức cho sinh viên đánh giá học phần vào cuối mỗi học kỳ, hoàn thành trước 31/12/2010. Phòng Đào tạo chủ trì.

– Tổ chức các hội nghị về đổi mới đào tạo: (i)- Sau đại học (6/2010); (ii)- đào tạo ngoại ngữ (5 – 6/2010); (iii)- đào tạo công nghệ thông tin (8 – 9/2010). Khoa Đào tạo sau đại học, Phòng Đào tạo chủ trì.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động cụ thể của từng bộ môn. Xây dựng kế hoạch trước 31/10/2010, đánh giá kết quả thực hiện vào cuối mỗi năm. Chủ nhiệm Khoa chủ trì.

e) Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học và sau đại học

Ngoài chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, phương pháp giảng dạy cho giảng viên (khoản d, mục 3), trong mỗi năm học, mỗi khoa chủ trì 01 hội nghị nội bộ tọa đàm về đổi mới phương pháp giảng dạy. Thời gian thực hiện 2010 – 2012. Chủ nhiệm các khoa chủ trì.

f) Kiểm định chất lượng giáo dục đào tạọ: chuẩn bị đầy đủ các minh chứng cho đánh giá ngoài đến thời điểm 30/5/2010, và theo định kỳ. Phòng Đào tạo chủ trì.

g) Xếp hạng các ngành đào tạo theo chất lượng đào tạo và theo nhu cầu xã hội. Hoạt động này nhằm thúc đẩy sự phát triển của các ngành học, có tác động làm thay đổi cơ cấu, mục tiêu đào tạo và quy mô đào tạo của từng ngành. Định kỳ 3 năm xếp hạng một lần, bắt đầu từ 2011. Phòng Đào tạo chủ trì, các Khoa phối hợp thực hiện.

h) Xây dựng Đề án Đổi mới toàn diện và đột phá, phấn đấu đến năm 2020, trường Đại học Lâm nghiệp được xếp hạng vào nhóm 200 trường đại học hàng đầu ở Đông Nam Á. Hoàn thành vào tháng 12/2011; đánh giá định kỳ vào các năm: 2014, 2016, 2018, 2020. Ban Giám hiệu chủ trì.

          6. Đẩy mạnh công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo

          Rà soát tình hình giáo trình và tài liệu tham khảo; Lập kế hoạch biên soạn, lựa chọn giáo trình theo "Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học" của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc mua bản quyền nước ngoài, tổ chức dịch thuật in trong nước. Phấn đấu đến năm 2012 tất cả các môn học cho

các ngành đào tạo đều có giáo trình hoặc bài giảng đã được xuất bản nội bộ.

          Thời gian thực hiện từ 5/2010, hoàn thành 31/12/2012. Chịu trách nhiệm thực hiện: phòng Đào tạo, các khoa, các bộ môn.

          7. Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo

  – Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng các dự án đang triển khai thực hiện như dự án Ký túc xá sinh viên, Viện Sinh thái rừng và Môi trường, Công nghệ thông tin; tiếp tục khai thông các dự án mới như: Dự án tăng cường năng lực chế biến lâm sản, Ký túc xá Cơ sở 2,…. Chịu  trách  nhiệm thực hiện: phòng Tài chính – Kế toán, phòng Quản lý thiết bị và Đầu tư và các đơn vị, bộ phận liên quan.

– Nâng cấp mạng Internet và Website của Trường; tăng cường đầu tư cho hoạt động thông tin, Thư viện;

          – Triển khai hệ thống mạng Internet trong khu Ký túc xá sinh viên;

          – Đầu tư thêm các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, thiết bị, vật tư phục vụ thí nghiệm thực hành;

  – Rà soát, đánh giá, xây dựng quy định nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất đã có;

Thời gian thực hiện 2010 – 2012. Chịu trách nhiệm thực hiện: phòng Tài chính – Kế toán, phòng Quản lý thiết bị và Đầu tư.

  8. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính

          – Hàng năm, tiến hành rà soát, hoàn thiện Quy chế Chi tiêu nội bộ, trong đó có quy định về Phân phối lương tăng thêm, chế độ thưởng để đạt mục tiêu về khuyến khích và thu hút nhân tài trong tất cả các lĩnh vực, việc bồi dưỡng cán bộ đầu đàn về chuyên môn, các bộ lãnh đạo quản lý và chuyên viên giỏi trong các lĩnh vực. Phòng   Tài chính – Kế toán chủ trì, phòng Tổ chức cán bộ phối hợptriển khai thực hiện.

          Đẩy mạnh phân cấp quản lý tài chính và khoán chi theo các bước đi thích hợp, gắn với tính chất công việc của các đơn vị để nâng cao tính tự chủ và khai thác tiềm năng sáng tạo của các cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và cung cấp các dịch vụ khác (đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, dịch vụ đời sống). Trước mắt, đầu tư nguồn lực để hoàn thiện cơ chế giao tự chủ về tài chính cho các đơn vị dự toán cấp 3: Công ty, Viện, Cơ sở 2, Trung tâm dịch vụ, xong trước 31/12/2010. Sau đó, thực hiện thí điểm khoán chi cho các đơn vị trực thuộc khác. Phòng Tài chính – Kế toán chủ trì.    

          – Thực hiện quy chế công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Phòng Đào tạo, phòng Tài chính – Kế toán chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

          – Thực hiện công bố công khai và chính sách miễn, giảm học phí, chính sách tín

dụng sinh viên nhằm đảm bảo sinh viên thuộc diện chính sách, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng Tài chính – Kế toán phối hợp với phòng Chính trị và công tác sinh viên, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

          – Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học phí năm học 2010 – 2011 và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu học phí tăng phải gắn với nâng cao chất lượng đào tạo. Phòng Tài chính – Kế toán chủ trì.

          – Cân đối tài chính đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, biên soạn giáo trình, bài giảng, tăng cường năng lực của Thư viện phục vụ cho việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Thực hiện hàng năm, Phòng Tài chính – Kế toán chủ trì.       

          – Xây dựng chế độ khuyến khích vật chất (thông qua phân phối thu nhập hoặc chi quỹ phát triển sự nghiệp) đối với các hoạt động đào tạo, nghiên cứu gắn được với nhu cầu của xã hội, có địa chỉ sử dụng sản phẩm đào tạo, nghiên cứu cụ thể và được kiểm nghiệm, đánh giá bởi người sử dụng sản phẩm đào tạo, nghiên cứu. Từ đó, đa dạng hoá được các nguồn tài chính, khai thác triệt để các nguồn tài chính từ dịch vụ đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ khác. Chú trọng các nguồn kinh phí ngoài ngân sách Trung ương như ngân sách các tỉnh, các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế.

          Thời gian hoàn thành: trước 31/12/2012.  Phòng Tài chính – Kế toán chủ trì.

          9. Nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường

          – Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; Trưởng phó các đơn vị) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          – Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khoá bồi dưỡng cán bộ trong và ngoài nước

để bổ sung, cập nhật các kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo, quản lý. 

          Thực hiện hàng năm. Phòng Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

          10. Đổi mới quản lý và triển khai hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác đối ngoại

          – Hàng năm, tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy chế Quản lý đề tài, dự án KHCN theo hướng nâng cao chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ, gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo, nhất là đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ; khuyến khích cán bộ và sinh viên nghiên cứu khoa học.

          Thực hiện xong trước 31/12 hàng năm. Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế chủ trì.

          – Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động khoa học sinh viên, bắt đầu thực hiện

từ năm học 2010 – 2011.

          Hoàn thành trước 15/5/2010. Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế chủ trì.

          – Xây dựng cơ chế nhằm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và các đối tác trong nước theo hướng phát huy tính chủ động của các khoa, bộ môn và các nhà khoa học.

          Thời gian hoàn thành: 31/12/2011. Chịu trách nhiệm: Phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế và các khoa.

          – Định kỳ rà soát Quy chế phối hợp Viện – Trường đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; chịu trách nhiệm: phòng Khoa học Công nghệ & Hợp tác quốc tế, phòng Đào tạo.

          11. Công tác sinh viên 

  Tổ chức tốt hơn các dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập, cuộc sống và tìm việc làm sau tốt nghiệp; triển khai công tác theo dõi sinh viên sau tốt nghiệp.

          Thực hiện thường xuyên. Phòng Chính trị và công tác sinh viên chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

          – Đẩy mạnh công tác tiếp thị, tuyên truyền quảng bá về Trường.

          Thực hiện thường xuyên. Phòng Chính trị và công tác sinh viên, phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

          12. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

          – Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định về công tác thanh tra trong trường Đại học Lâm nghiệp.

          Thời gian hoàn thành trước 31/7/2010. Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện.

          – Đẩy mạnh công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, nhất là các hoạt động liên kết đào tạo, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo Thạc sĩ nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm.

          Thực hiện thường xuyên. Chịu trách nhiệm: Tổ thanh tra, Trưởng các đơn vị.

          13. Chăm lo cải thiện đời sống CBVC, LĐ và HSSV

– Tăng cường các hoạt động dịch vụ, giao quyền chủ động cho các đơn vị để tăng quỹ phúc lợi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của CBVC, LĐ và HSSV;

– Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước đối với đội ngũ nhà giáo và HSSV. Chịu trách nhiệm: các phòng chức năng và các đơn vị liên quan.

14. Tổ chức thực hiện

          – Trưởng các đơn vị trong Trường có trách phổ biến, quán triệt Chương trình hành động này đến toàn thể CBVC, LĐ để thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Trường. Đối với cơ sở 2, căn cứ kế hoạch chung của Trường, tiến hành xây dựng hành động riêng của đơn vị.

          – Căn cứ vào văn bản phân công trách nhiệm của Hiệu trưởng, các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện. Hàng tháng trong năm 2010, hàng quý trong năm 2011, 2012 báo cáo về tiến độ thực hiện Chương trình hành động này. Hàng quý, Đảng uỷ nghe báo cáo kết quả thực hiện và cho ý kiến chỉ đạo. Hàng năm, tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện, bổ sung và đề ra những chủ trương, biện pháp mới để tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động.

          – Hiệu trưởng phân công Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn, chịu trách nhiệm chỉ đạo; phòng Tổ chức cán bộ, phòng Đào tạo là đơn vị thường trực theo dõi thực hiện Chương trình hành động này./.

                                                             

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Trần Hữu Viên