Chương trình đào tạo tiên tiến

Bộ Giáo dục và đào tạo đã có Quyết định số 7853/QĐ-BGDĐT về việc giao nhiệm vụ đào tạo chương trình tiến tiến trình độ đại học cho Trường đại học Lâm nghiệp.

Sau nhiều nỗ lực và được sự hợp tác hỗ trợ của Trường đại học Bang Colorado Mỹ (Colorado State University), Trường đại học Lâm nghiệp đã xây dựng xong chương trình đào tạo tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên, trình Bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt. Ngày 29/10/2009, Bộ Giáo dục và đào tạo đã có Quyết định số 7853/QĐ-BGDĐT về việc giao nhiệm vụ đào tạo chương trình tiến tiến trình độ đại học cho Trường đại học Lâm nghiệp. Với quyết định này, Nhà trường có kế hoạch đào tạo chương trình tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên khóa 1 vào năm học 2010 – 2011.