Diễn đàn Khoa học sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp

Thời gian: Khai mạc 8h00, ngày 13 tháng 5 năm 2021; Địa điểm: Trường Đại học Lâm nghiệp; Nội dung: Diễn đàn tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và khởi nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2015-2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030.

  • Thời gian: Khai mạc 8h00, ngày 13 tháng 5 năm 2021;
  • Địa điểm: Trường Đại học Lâm nghiệp;
  • Nội dung: Diễn đàn tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và khởi nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp giai đoạn 2015-2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021-2030.