Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc đại học Trường Đại học Lâm nghiệp

Theo Quyết định Hiệu trưởng đã ký, Trường Đại học Lâm Nghiệp công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo bậc sau đại học đối với học viên tốt nghiệp tại Trường Đại học Lâm Nghiệp

Các ngành đào tạo bậc Tiến sĩ:

1: Chuẩn đầu ra ngành Điều tra quy hoạch rừng

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.TS.DTQHR

2: Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.TS.KTCBLS

3: Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ khí

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.TS.KTCK

4: Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế nông nghiệp

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.TS.KTNN

5: Chuẩn đầu ra ngành Lâm sinh

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.TS.LS

6: Chuẩn đầu ra ngành Quản lý tài nguyên rừng

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.TS.QLTNR

Các ngành đào tạo bậc Thạc sĩ:

1: Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ chế biến lâm sản

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.CNCBLS

2: Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ sinh học

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.CNSH

3: Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật cơ khí

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.KTCK

4: Chuẩn đầu ra ngành Kinh tế nông nghiệp

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.KTNN

5: Chuẩn đầu ra ngành Khoa học môi trường

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.KHMT

6: Chuẩn đầu ra ngành Lâm học

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.LH

7: Chuẩn đầu ra ngành Lâm học (đào tạo bằng tiếng Anh)

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.LH-TA

8: Chuẩn đầu ra ngành Mỹ thuật ứng dụng

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.MTUD

9: Chuẩn đầu ra ngành Quản lý đất đai

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.QLDD

10: Chuẩn đầu ra ngành Quản lý kinh tế

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.QLKT

11: Chuẩn đầu ra ngành Quản lý tài nguyên rừng

Tải tệp đính kèm tại đây: CDR.ThS.QLTNR

Các ngành đào tạo bậc Đại học: