Chủ tịch Hội đồng Trường: PGS.TS. Cao Quốc An

Chủ tịch Hội đồng Trường có nhiệm vụ và quyền hạn: Triệu tập, triển khai các cuộc họp của Hội đồng Trường; Quyết định về chương trình nghị sự, chủ tọa các cuộc họp và tổ chức biểu quyết tại cuộc họp; Điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ: – Quyết nghị…

Chủ tịch Hội đồng Trường có nhiệm vụ và quyền hạn:

  • Triệu tập, triển khai các cuộc họp của Hội đồng Trường; Quyết định về chương trình nghị sự, chủ tọa các cuộc họp và tổ chức biểu quyết tại cuộc họp;
  • Điều hành Hội đồng trường thực hiện các nhiệm vụ:

– Quyết nghị về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

– Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Nhà trường;

– Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức của Nhà trường;

– Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường;

– Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;

– Kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

– Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Nhà trường;

– Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

– Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường, nếu có. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, quyết định.