Chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959-28/11/2019)

Ngày Lâm nghiệp Việt Nam hay Ngày truyền thống ngành lâm nghiệp Việt Nam là ngày kỷ niệm truyền thống của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức đang hoạt động và đã từng hoạt động, gắn bó với ngành lâm nghiệp tại Việt Nam.

Ngày 28 tháng 11 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra pháp lệnh trồng rừng trong cả nước. Trong pháp lệnh này, Hồ Chủ tịch đã khuyên nhân dân cả nước nên trồng rừng. Trồng rừng vừa không tốn kém, lại mang về lợi ích lâu dài cho đất nước. Trẻ em từ 8 tuổi trở lên có thể tham gia trồng rừng.

Ngày 28 tháng 6 năm 1995, theo đề nghị của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), để cổ vũ động viên cán bộ công nhân viên chức hoạt động trong ngành lâm nghiệp trong cả nước, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 380-TTg lấy ngày 28 tháng 11 làm ngày truyền thống cho ngành lâm nghiệp Việt Nam.

Nội dung quyết định 380-TTg:

Điều 1. Hàng năm, bắt đầu từ năm 1995, lấy ngày 28 tháng 11 là “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam”.

Điều 2. Việc tổ chức “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” phải thực hiện được các nội dung, yêu cầu sau:

– Giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trong toàn dân; tình cảm yêu ngành nghề, yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, công nhân viên và lao động lâm nghiệp.

– Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển rừng với năng suất, chất lượng cao; sử dụng tài nguyên rừng hợp lý, tiết kiệm.

– Vận động, tổ chức các ngành, các đoàn thể, các giới có những hoạt động cụ thể, những công trình, những việc có ích để báo công dâng Bác; biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, địa phương và đơn vị tốt.

– Việc tổ chức “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” hàng năm phải thiết thực, có hiệu quả, không phô trương, lãng phí, bảo đảm đạt được nội dung, yêu cầu nói trên.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp hướng dẫn thực hiện Quyết định này theo đúng nội dung, yêu cầu ghi ở Điều 2.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ngày 15/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Lâm nghiệp (thay cho Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi)), Luật gồm 12 chương, 108 điều quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản.

Trong suốt 55 năm qua, học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác trồng cây, trồng rừng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Lâm nghiệp nói riêng và ngành Nông nghiệp và PTNT nói chung nói chung luôn giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, sáng tạo phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn, tiếp tục có nhiều đóng góp ngày càng to lớn cho xã hội và cho Đất nước.

Một số hình ảnh Rừng thực nghiệm núi Luốt của Nhà trường