Các văn bản liên quan

Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Đào tạo   CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ 1 08/2012/QH13  Luật giáo dục đại học 2 58/2010/QĐ-TTg Ban hành “Điều lệ trường đại học” (Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09…

Danh mục các văn bản quản lý, điều hành lĩnh vực Đào tạo
 
CÁC VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ
1
08/2012/QH13
 Luật giáo dục đại học
2
58/2010/QĐ-TTg
Ban hành “Điều lệ trường đại học”
(Theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2010)

 

CÁC VĂN BẢN CẢU BỘ VÀ LIÊN BỘ
1
55/2012/TT-BGDĐT
Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học (Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 25/12/2012)
2
8607/BGDĐT-GDĐH
V/v: Hướng dẫn xác nhận các điều kiện mở ngành/chuyên ngành trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
3
47/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia (Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 7/12/2012)
4
01/HD-ĐTVNN
Thông tin hướng dẫn dành cho ứng viên Đề án 322 (Công văn hướng dẫn số 01/HD-ĐTVNN của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6/12/2012)
5
46/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông
6
1240/TB-BGDDT
Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2013
7
41/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
8
40/2012/TT- BGDĐT
Thông tư Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh
9
35/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án "Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020" được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
10
6353/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn thực hiện chương trình GDQP-AN trình độ đại học, cao đẳng
11
31/2012/TT- BGDĐT
Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục Quốc phòng – An ninh
12
4791/BGDĐT-GDQP
V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2012-2013
13
10/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
14
06/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
15
04/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
16
05/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
17
01/2012/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ đại học
18
57/2011/TT-BGDĐT
Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
19
43/2011/TT-BGDĐT
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 ban hành Điều lệ trường cao đẳng và Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 2 năm 2008 quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
20
10/2011/TT-BGDĐT
Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (Số: 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 28 tháng 02 năm 2011)
21
08/2011/TT-BGDĐT
Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng (Số: 08/ 2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 17 tháng 2 năm 2011)
22
38/2010/TT-BGDĐT
Thông tư Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ
(Số: 38/2010/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 22/12/2010)
23
5599/QĐ-BGDĐT
Thông tư Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục
(Quyết định số 5599/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành ngày 1/12/2010)
24
03/TT-BGDĐT
Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
25
4366/BGDĐT-PC
Hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp (Theo văn bản số 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục & Đào tạo ngày 23 tháng 7 năm 2010)
26
 05-NQ/BCSĐ
Nghị quyết của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-20105 ( Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 6/1/2010)
27
 09/2010/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học (Theo công văn số 09/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngày 10/3/2010)
28
14/2009/TT-BGDĐT
Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng