Các mẫu văn bản kèm theo Công văn số 04/KTĐCĐ ngày 06/5/2016 của Trưởng khối thi đua các Trường trực thuộc Công đoàn NN&PTNT Việt Nam

Đính kèm các mẫu văn bản kèm theo Công văn số: 04/KTĐCĐ ngày 06/5/2016: Tải về

Đính kèm các mẫu văn bản kèm theo Công văn số: 04/KTĐCĐ ngày 06/5/2016: Tải về