Các mẫu văn bản hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm

Các mẫu văn bản hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm theo Nghị định số 41/2012/NĐ-CP qui định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư 14 /2012/TT – BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được cho trong file đính kèm dưới đây:

  Các đơn vị gửi 08 phụ lục cho ban xây dựng Đề án vị trí việc làm (bản mềm) theo địa chỉ Email: nguyen.ngoc.vfu@gmail.com