Các Mẫu biểu kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2019

File đính kèm: – Mau 1: Bao cao kiem diem tap the – Mau 2: Ban kiem diem ca nhan – Mau 3: Phieu xin y kien Chi uy noi cu tru – Mau 4: Xep loai chat luong Dang vien – Mau 5: Tong hop de xuat muc chat luong Dang vien – Mau…

File đính kèm:

Mau 1: Bao cao kiem diem tap the

Mau 2: Ban kiem diem ca nhan

Mau 3: Phieu xin y kien Chi uy noi cu tru

Mau 4: Xep loai chat luong Dang vien

Mau 5: Tong hop de xuat muc chat luong Dang vien

Mau 6: Phieu bo sung ho so Dang vien

Mau 7: Ban ke khai tai san, thu nhap

Lien he cac bieu hien suy thoai

Các mẫu biểu kiểm điếm, đánh giá, xếp loại (File.rar)