Các loại mẫu kèm theo Hướng dẫn 147-HD/ĐU ngày 29/11/2013 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp

Các loại mẫu kèm theo Hướng dẫn 147-HD/ĐU ngày 29/11/2013 của Đảng ủy Trường ĐHLN về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tổng kết công tác Đảng và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên…

Các loại mẫu kèm theo Hướng dẫn 147-HD/ĐU ngày 29/11/2013 của Đảng ủy Trường ĐHLN về việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tổng kết công tác Đảng và đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên năm 2013