Bộ môn Giáo dục quốc phòng

Bộ môn Giáo dục quốc phòng

Chủ nhiệm Bộ môn: Thượng tá. Nguyễn Văn Hà

1. Chức năng của bộ môn Giáo dục quốc phòng: Giúp việc Hiệu trưởng quản lý và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện chương trình môn học Giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên và công tác quốc phòng trong Nhà trường.

2. Nhiệm vụ của bộ môn Giáo dục quốc phòng:

a) Tổ chức kế hoạch giảng dạy theo chương trình giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên; theo dõi quản lý tổ chức triển khai việc thực hiện kế hoạch;

b) Thực hiện việc giảng dạy, kiểm tra, thi, đánh giá và xử lý kết quả học tập môn học của học sinh, sinh viên; giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh cho các đơn vị liên kết theo quy định phân luồng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Chịu sự quản lý toàn diện của Nhà trường và sự chỉ đạo chuyên môn của cơ quan giáo dục quốc phòng cấp trên;

d) Phối hợp thực hiện công tác quân sự địa phương và tham mưu cho lãnh đạo Trường về công tác quân sự theo quy định của cơ quan quân sự địa phương và hướng dẫn của Bộ chủ quản;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.