Biểu mẫu tốt nghiệp cho học viên cao học

Biểu mẫu: 1. Đề xuất danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia hướng dẫn đề án tốt nghiệp: Tải về 2. Đơn đăng ký thực hiện đề án: Tải về 3. Bảng tổng hợp, rà soát kết quả đăng kí đề án tốt nghiệp: Tải về 4. Đề xuất danh sách giảng viên, nhà khoa học…

Biểu mẫu:

1. Đề xuất danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia hướng dẫn đề án tốt nghiệp: Tải về

2. Đơn đăng ký thực hiện đề án: Tải về

3. Bảng tổng hợp, rà soát kết quả đăng kí đề án tốt nghiệp: Tải về

4. Đề xuất danh sách giảng viên, nhà khoa học tham gia tiểu ban xét duyệt đề cương đề án tốt nghiệp: Tải về

5. Tổng hợp tên đề tài, người hướng dẫn: Tải về

6. Đơn đăng ký bảo vệ đề án tốt nghiệp: Tải về

7. Báo cáo tiến độ thực hiện đề án tốt nghiệp: Tải về

8. Lý lịch khoa học của học viên: Tải về

9. Nhận xét đề án tốt nghiệp của người hướng dẫn: Tải về

Phụ lục (biểu mẫu trình bày đề án):

1. Quy định hình thức trình bày và cầu trúc đề án tốt nghiệp: Tải về

2. Mẫu trang bìa đề án tốt nghiệp: Tải về

3. Mẫu đề cương đề án nhóm ngành thuộc khoa kinh tế và quản trị kinh doanh: Tải về

4. Mẫu đề cương đề án đối với các ngành không thuộc khoa kinh tế và quan trị kinh doanh: Tải về

5. Mẫu báo cáo đề án các ngành thuộc khoa kinh tế và quản trị kinh doanh: Tải về

6. Mẫu báo cáo đề án các ngành không thuộc khoa kinh tế và quan trị kinh doanh: Tải về

7. Hướng dẫn cách trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo: Tải về