Biểu mẫu chuẩn bị Đại hội Chi bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kính gửi các Chi bộ các biểu mẫu chuẩn bị Đại…

Thực hiện Hướng dẫn số 362-HD/ĐU ngày 18/11/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính gửi các Chi bộ các biểu mẫu chuẩn bị Đại hội Chi bộ như sau:

1. Mẫu Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022 của chi bộ. Tải về 

2. Mẫu Báo cáo kiểm điểm của tập thể Chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020. Tải về 

3. Mẫu Đề án Nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận/Chi ủy chi bộ. Tải về 

4. Mẫu Phiếu giới thiệu nguồn nhân sự tham gia cấp ủy (chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tải về 

5. Mẫu Phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy (chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tải về 

6. Mẫu Biên bản kiểm phiếu giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy (chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tải về 

7. Mẫu Biên bản kiểm phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy (chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tải về 

8. Mẫu Danh sách trích ngang của các ứng viên. Tải về 

9. Mẫu Biên bản Hội nghị về việc lấy phiếu giới thiệu (biểu quyết) nhân sự tham gia cấp ủy (chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tải về 

10. Mẫu Báo cáo công tác chuẩn bị đại hội chi bộ. Tải về 

Trân trọng thông báo!