Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Ngọc Anh

Được sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Vũ Nhâm và TS. Nguyễn Trọng Bình, NCS. Lê Ngọc Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp tại Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường.

Ngày 20 tháng 04 năm 2012, tại phòng họp C, Nhà A2 trường Đại học Lâm nghiệp diễn ra Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ Nông nghiệp, chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng, Mã số: 62 62 60 10 cho NCS. Lê Ngọc Anh với đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tây“.

Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Trường bao gồm 7 thành viên, Chủ tịch hội đồng là GS.TS Nguyễn Xuân Quát (Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam); Phản biện 1 PGS.TS Vương Văn Quỳnh (Trường Đại học Lâm nghiệp); Phản biện 2 PGS.TS Phạm Đức Tuấn (Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam); Phản biện 3 PGS.TS Triệu Văn Hùng (Bộ Nông  nghiệp và phát triển nông thôn); Ủy viên PGS.TS Trần Hữu Viên (Trường Đại học Lâm nghiệp), TS. Nguyễn Phú Hùng (Viện Điều tra và quy hoạch rừng); Thư ký PGS.TS. Phạm Văn Điển (Đại học Lâm nghiệp).

Luận án đã phân được các tiểu vùng bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ từ thực vật trong vùng đồi, núi phía Tây, Tây nam thành phố Hà Nội và qui hoạch các biện pháp bảo tồn, phát triển lâm sản ngoài gỗ cho các tiểu vùng. Đã đề xuất được việc áp dụng các phương thức quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới (FSC), phương thức đồng quản lý, phương thức quản lý liên kết và quản lý lâm sản ngoài gỗ từ thực vật trong vùng nghiên cứu.

Hội đồng đã nhất trí đánh giá kết quả mà luận án đã đạt được với 7/7 phiếu tán thành. Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận đề tài: “Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tây” của NCS. Lê Ngọc Anh chuyên ngành Điều tra và quy hoạch rừng, Mã số: 62 62 60 10 đã đáp ứng đầy đủ và xuất sắc yêu cầu của một luận án Tiến sĩ nông nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo trường ĐHLN, PGS.TS Trần Hữu Viên, Hiệu trưởng nhà trường đã chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công đề tài với ý nghĩa và giá trị thực tiễn cao. NCS Lê Ngọc Anh là NCS thứ 35 bảo vệ thành công luận án  Tiến sĩ tại trường ĐHLN.