báo cáo thực hiện 3 công khai

    BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP (Kèm theo Công văn số 02/2010-ĐHLN/BC của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) 1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng…

    BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

BÁO CÁO CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

(Kèm theo Công văn số 02/2010-ĐHLN/BC của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp)

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Được thể hiện chi tiết trong tệp Bieu20.Camketchatluonggiaoduc.doc (Tr.1); Bieu 16.Camketchatluonggiaoduc (trunghoc).doc (Tr.22) đính kèm.

b) Chất lượng giáo dục thực tế: Được thể hiện chi tiết trong tệp Bieu21.Chatluonggiaoducthucte.doc (Tra.32)Bieu 17. Chatluonggiaoducthucte (trunghoc).doc(Trang35)

c) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: Được thể hiện chi tiết trong tệp chuongtrinhdaotao.doc (Trang37). và Chuongtrinhdaotao (trunghoc).doc(Trang 113) đính kèm.

d) Giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: Được thể hiện chi tiết trong tệp Giaotrinhtailieu1.doc (Trang 122) Giaotrinhtailieu2.doc(Trang 125, Giaotrinhtailieudientu3.doc.(Trang 127)

đ) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: Có minh chứng kèm theo.

e) Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp: các đơn vị đặt hàng đào tạo, số lượng, thời gian, ngành nghề, trình độ và kết quả đào tạo.

g) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn: tên các dự án hoặc tên nhiệm vụ khoa học công nghệ, người chủ trì và các thành viên tham gia, đối tác trong nước và quốc tế, thời gian và kinh phí thực hiện, tóm tắt sản phẩm của dự án hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn: Được thể hiện chi tiết trong tệp Hoatdongkhoahoc.doc.(Trang 128)

h) Hội nghị, hội thảo khoa học trong cơ sở giáo dục tổ chức: tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học, thời gian và địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự, được thể hiện chi tiết trong tệp Hoatdongkhoahoc.doc.(Trang 128)

i) Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài và công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục: Được thể hiện chi tiết trong tệp Ketquakiemdinhchatluong 2009.doc.(Trang 134)

2. Cam kết các điều kiện đảm bảo chất lượng

a) Cơ sở vật chất: được thể hiện chi tiết trong tệp Bieu 22a.Cosovatchat.xls (Trang 140) và 22b.Danhmucthietbi.xls.(Trang 141)-149

b) Đội ngũ cán bộ giảng dạy: Được thể hiện chi tiết trong tệp Bieu 23.doingucanbo.xls(Trang 150-151)

3. Công khai thu chi tài chính: Được thể hiện chi tiết trong tệp Congkhaitaichinh.doc;(Trang 152) chedochinhsachhocbong.doc(Tràng 155)

 

 

MỤC LỤC

 

TT

NỘI DUNG

Trang

I.

Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

 

1

Thông báo Cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học

1

2

Công khai cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

22

3

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học

32

4

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

35

5

Chương trình đào tạo các ngành học bậc đại học

37

6

Chương trình đào tạo các ngành học bậc Trung cấp

113

7

Danh mục giáo trình bài giảng mua phục vụ đào tạo tín chỉ khoá 54 

122

8

Danh sách giáo trình, bài giảng và sách tham khảo được viết năm học 2009-2010

125

9

Tổng hợp số bài giảng, giáo trình điện tử phục vụ đào tạo tín chỉ

125

10

Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

128

11

Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng năm 2009

134

II.

Cam kết các điều kiện đảm bảo chất lượng

 

12

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học,

nghành (chuyên nghành đào tạo…), năm học 200

140

13

Danh mục thiết bị phòng thí nghiệm

141

14

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

150

III.

Công khai tài chính

 

15

Công khai thu chi tài chính

152

16

Công khai chế độ chính sách học bổng và kết quả thực hiện hàng năm

155