BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2009 – 2010

Biểu 01 BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2009 – 2010 Đơn vị (khoa, phòng, ban, …): …………………………………………………… TT Họ và tên Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Chấp hành kỷ luật LĐ Sáng kiến cải tiến Tỷ lệ % phiếu bầu…

Biểu 01

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2009 – 2010

Đơn vị (khoa, phòng, ban, …): ……………………………………………………

TT

Họ và tên

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Chấp hành kỷ luật LĐ

Sáng kiến cải tiến

Tỷ lệ % phiếu bầu

Ghi chú

Tổ, Bộ môn

Khoa, Phòng, Ban …

Số phiếu

Tỷ lệ %

Số phiếu

Tỷ lệ %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

Người lập biểu

 

 

Ngày        tháng      năm 2010

Trưởng đơn vị