Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Trưởng Ban: TS. Nguyễn Minh Hùng I. CHỨC NĂNG Tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm…

Trưởng Ban: TS. Nguyễn Minh Hùng

I. CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Nhiệm vụ của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

a) Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp và theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý; giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quản lý Nông – Lâm nghiệp thông qua hoạt động báo chí;

c) Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp (Tạp chí in và Tạp chí điện tử bằng tiếng Việt và tiếng Anh), các ấn phẩm (số phụ, phụ trương, đặc san…) tuyên truyền về lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp và liên quan; tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong các Giấy phép xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

d) Tổ chức các hoạt động điều tra, khảo sát thực tế, phát hiện và thông tin kịp thời các vấn đề Nông – Lâm nghiệp được xã hội quan tâm, các điển hình tiên tiến trong hoạt động quản lý Nông – Lâm nghiệp;

đ) Cung cấp thông tin và phối hợp các hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực quản lý Nông – Lâm nghiệp với các cơ quan báo chí, xuất bản, các tổ chức, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí trên cơ sở tôn chỉ, mục đích và theo quy định của pháp luật; tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí;

e) Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ truyền thông, báo chí trong lĩnh vực Nông – Lâm nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí;

g) Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Nông – Lâm nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp;

h) Tổ chức mạng lưới cộng tác viên của Tạp chí; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Nông – Lâm nghiệp, nghiệp vụ báo chí cho đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên và cộng tác viên;

i) Thực hiện các hoạt động dịch vụ, thông tin, tuyên truyền theo quy định của pháp luật, phù hợp tính chất, hoạt động của cơ quan báo chí (chế bản, in ấn, giới thiệu, quảng cáo);

k) Tổ chức các hoạt động dịch vụ; hợp tác, vận động tài trợ tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí phù hợp với tôn chỉ mục đích và theo quy định của pháp luật;

l) Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trường Đại học Lâm nghiệp;

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.