Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp

21 tháng 7, 2016

Giám đốc: Trần Thế Phương

Chức năng, nhiệm vụ và các ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

- Tư vấn về đầu tư phát triển Lâm nghiệp;

- Sản xuất kinh doanh;

- Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao;

- Dịch vụ (thương mại tổng hợp);


Chia sẻ