Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp

Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Lâm nghiệp

Giám đốc: Trần Thế Phương

Chức năng, nhiệm vụ và các ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

– Tư vấn về đầu tư phát triển Lâm nghiệp;

– Sản xuất kinh doanh;

– Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao;

– Dịch vụ (thương mại tổng hợp);