V/v tổ chức Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn và chương trình Liên hoan văn nghệ

V/v tổ chức Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn và chương trình Liên hoan văn nghệ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 17 /ĐT

V/v tổ chức Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày
thành lập Đoàn và chương trình Liên hoan

văn nghệ thanh niên, học sinh, sinh viên

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2011

 

                       

Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.

 

Thực hiện kế hoạch số 70/KH-ĐT ngày 30/11/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chương trình Liên hoan văn nghệ thanh niên, học sinh, sinh viên.

– Thời gian: 19h00 ngày 24/3/2011 (thứ năm);

– Địa điểm: Hội trường lớn (G6), Trường Đại học Lâm nghiệp;

– Thành phần: BCH Đoàn trường, BCH các liên chi đoàn, BCH các chi đoàn, các đoàn viên xuất sắc được đề nghị khen thưởng tháng cao điểm Năm Thanh niên 2011, các đoàn viên ưu tú, những sinh viên tích cực tham gia hoạt động.

Để chương trình diễn ra tốt đẹp, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu BCH các chi đoàn thông báo cho các đồng chí thuộc thành phần trên và toàn thể đoàn viên, thanh niên được biết để tham dự.

Các đồng chí được các chi đoàn đề nghị khen thưởng phải có mặt trước giờ khai mạc 15 phút (mặc trang phục áo Thanh niên Việt Nam, nữ có thể mặc áo dài)./.

 

Nơi nhận:                                                    – Như trên;

– Lưu: VPĐT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

  

 

Nguyễn Chí Lâm