Trạm Y tế

Trạm Y tế

Trạm trưởng: Bác sĩ Đỗ Huy Khánh – Điện thoại: 02433.840.713

1. Chức năng của Trạm Y tế: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; công tác y tế học đường; phòng chống dịch bệnh và giữ vệ sinh trong toàn Trường.

2. Nhiệm vụ của Trạm Y tế:

a) Tổ chức khám chữa bệnh ban đầu, cấp phát thuốc, sơ cấp cứu, xử lý các trường hợp tai nạn thương tích, giới thiệu và đưa bệnh nhân khám chữa bệnh lên tuyến trên theo quy định của Bộ Y tế; khám sức khoẻ đầu khóa học cho học sinh sinh viên theo quy định; khám sức khỏe định kỳ; khám và điều trị cho thân nhân của công chức, viên chức và người lao động của Trường;

b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác y tế học đường; tuyên truyền nâng cao nhận thức hiểu biết về y tế cộng đồng, phòng chống dịch bệnh và tệ nạn xã hội;

c) Đề xuất các biện pháp thực hiện, giám sát, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả công tác vệ sinh môi trường, phương tiện giảng dạy, học tập; vệ sinh an toàn thực phẩm, các công trình vệ sinh, nước sạch trong Trường;

d) Xây dựng phương án phòng dịch bệnh, phối hợp với các cơ quan y tế trực tiếp tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, dập tắt dịch bệnh;

đ) Thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể đối với công chức, viên chức, người lao động và học sinh sinh viên; tham gia các chương trình, dự án về giáo dục, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường trong Trường;

e) Cấp giấy chứng nhận ngày công ốm cho cán bộ, viên chức và học sinh sinh viên, làm các thủ tục y tế cho cán bộ, viên chức ốm đau, thai sản, sinh con theo quy định;

g) Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, trang thiết bị theo quy định;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.