Thông báo về việc xác nhận chuyên ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho sinh viên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP Số: 126 /TB-ĐHLN-CT&CTSV                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2013 THÔNG BÁO V/v xác nhận chuyên ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho sinh…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

Số: 126 /TB-ĐHLN-CT&CTSV

 

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v xác nhận chuyên ngành nặng nhọc,

độc hại, nguy hiểm cho sinh viên

Kính gửi: – Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trường;

                  – Ban cán sự các lớp sinh viên.

Căn cứ Thông tư số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015.

 Để thực hiện tốt chế độ chính sách cho sinh viên đang theo học tại trường, nhà trường thông báo về việc xác nhận vào mẫu đơn giảm học phí cho sinh viên đối với các chuyên ngành nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Cụ thể: Sinh viên căn cứ vào các văn bản quy định danh mục ngành, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đối chiếu với chuyên ngành đang theo học, nếu đúng đối tượng nhà trường xác nhận vào mẫu đơn giảm học phí và được chi trả tại địa phương theo quy định của nhà nước (Có danh mục các văn bản và mẫu đơn kèm theo).

 Thời gian, địa điểm xác nhận: Vào các ngày hành chính trong tuần, tại Tổ công tác sinh viên, phòng 106 nhà A1, người giải quyết Bà Ngô Thị Khuyên.

 Nhận được thông báo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong trường, Ban cán sự các lớp sinh viên thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

– BGH;

– BCN các Khoa;

– Các Phòng, Ban;

– Đoàn TN, Hội SV trường;

– BCS các lớp SV;

– Lưu: CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Chương