Thông báo về việc Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2016

Thông tin chi tiết về các khối ngành đăng ký dự tuyển cho từng trình độ đào tạo cụ thể:      http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346652.htm (đối với ứng viên dự tuyển chương trình đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp);     http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346651.htm (đối với ứng viên dự tuyển chương trình sau đại học).  Mẫu hồ sơ và số lượng…

Thông tin chi tiết về các khối ngành đăng ký dự tuyển cho từng trình độ đào tạo cụ thể:
     http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346652.htm (đối với ứng viên dự tuyển chương trình đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp);
    http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346651.htm (đối với ứng viên dự tuyển chương trình sau đại học).

 Mẫu hồ sơ và số lượng hồ sơ quy định phải nộp cần làm đúng theo hướng dẫn của Chính phủ Nhật Bản tại các websites: 
    http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346652.htm (đối với ứng viên dự tuyển học bổng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp);
    http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346651.htm (đối với ứng viên dự tuyển học bổng sau đại học).