Thông báo v/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2013 – 2014

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  Số: 168 /TB-ĐHLN-CT&CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc             Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013 THÔNG BÁO V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2013 – 2014…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 Số: 168 /TB-ĐHLN-CT&CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2013 – 2014

  Kính gửi:    – Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trường;

                      – Ban cán sự các lớp HSSV: K54 KTXDCT, K55, K56, K57, Liên thông K7, K8, K9 và học sinh Ban PTDTNT.

 Thực hiện công văn số 5410/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các trường ĐH, CĐ và TCCN năm học 2013-2014. Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” năm học 2013-2014 như sau:

* Đối tượng: HSSV các khoá K54 KTXDCT, K55, K56, K57, Liên thông K7, K8, K9 và học sinh Ban PTDTNT.

* Thời gian: Các ngày chủ nhật: 15, 22, 29/9/2013 và 06, 13/10/2013 (có lịch chi tiết kèm theo).

* Địa điểm: Hội trường G5 và G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trường, Ban cán sự các lớp HSSV thực hiện các nội dung sau:

1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

– Chủ trì tổ chức, khâu nối với các đơn vị trong việc quản lý, đánh giá kết quả học tập của HSSV, trang trí cho lớp học;

– Chuẩn bị nội dung và báo cáo về quy chế công tác HSSV, các chế độ chính sách có liên quan (thời lượng 2 tiết).

2. Tiểu Ban Tuyên giáo Đảng ủy: Chuẩn bị nội dung và báo cáo về Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XI, về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 2020 và Luật giáo dục (thời lượng 3 tiết).

3. Phòng Đào tạo:

– Chuẩn bị nội dung và báo cáo về quy chế đào tạo, kế hoạch học tập (thời lượng 2 tiết).

– Sắp xếp lịch học chính khóa vào thời gian thích hợp để HSSV tham gia học tập đầy đủ theo kế hoạch, đặc biệt các lớp Liên thông học vào các ngày chủ nhật.

4. Phòng HCTH:

– Chuẩn bị nội dung và báo cáo về công tác An ninh trật tự, giảng đường (thời lượng 1,5 tiết).

– Chuẩn bị địa điểm tổ chức lớp học; phục vụ giảng đường, nước uống; bổ sung ghế ngồi (Hội trường G6: 800 chỗ; Hội trường G5: 500 chỗ).

Cử cán bộ phục vụ âm thanh, trực điện và máy phát điện dự phòng tại địa điểm tổ chức lớp học.

5. Phòng TCKT: Chuẩn bị kinh phí theo dự toán được duyệt

6. Ban chủ nhiệm các Khoa, Viện CNSH Lâm nghiệp, Ban PTDTNT:

– Chuẩn bị nội dung và báo cáo về công tác quản lý của Khoa, Viện, của Ban, những vấn đề cần quan tâm trong năm học, kế hoạch sinh hoạt, học tập (thời lượng 1,5 tiết).

– Cử giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, trợ lý các Khoa, Viện trực tiếp quản lý HSSV trên giảng đường và báo cáo tình hình về nhà trường (qua phòng CT&CTSV).

7. Ban cán sự các lớp HSSV: Thông báo cho HSSV trong lớp được biết để tham gia học tập đầy đủ và tập hợp bài thu hoạch nộp về nhà trường (phòng CT&CTSV nhận).

8. Cơ sở 2 (Đồng Nai): Giám đốc Cơ sở 2 căn cứ vào quy định của Bộ GD&ĐT chỉ đạo theo kế hoạch riêng.

Nhận được thông báo, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong trường có liên quan, Ban cán sự các lớp HSSV triển khai thực hiện theo kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– BGH để (Báo cáo);

– Lưu: VT, CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Phạm Văn Chương

     Chi tiết kế hoạch xin xem file đính kèm: