Thông báo V/v thu học bổ sung học phí đối với sinh viên hệ chính quy khóa 53

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT      TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP     Số: 86/TB- ĐHLN-TCKT                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 25  tháng 6  năm 2012   THÔNG BÁO   V/v thu học bổ sung học phí…

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 


Số: 86/TB- ĐHLN-TCKT

                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


Hà Nội, ngày 25  tháng 6  năm 2012

 

THÔNG BÁO

 

V/v thu học bổ sung học phí đối với sinh viên hệ chính quy khóa 53

 

Kính gửi: – Phòng Đào tạo; Phòng CTCT-HSSV

                 – BCN các khoa

                 – Cố vấn học tập các lớp khóa 53

                 – Sinh viên hệ chính quy khóa 53

Tính đến ngày 25 tháng 6 năm 2012 còn nhiều sinh viên thuộc khóa 53 chưa nộp đủ học phí (có danh sách kèm theo). Để đảm bảo kế hoạch thu học phí và thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi công nhận và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên K53, Nhà trường xin thông báo:

1. Nhà trường sẽ tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho khóa 53 hệ chính quy vào ngày 30/06/2012.

2. Những sinh viên Khóa 53 còn nợ học phí khẩn trương nộp tiền vào tài khoản tại (Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Láng Hòa Lạc) để Nhà trường thu học phí. Đối với những sinh viên không có số tài khoản hoặc số tài khoản bị lỗi, không nộp được qua ngân hàng đến nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán (Phòng 201, Nhà A2). Chậm nhất trước ngày 29 tháng 6 năm 2012.

3. Kết thúc thời hạn trên nếu sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ không được xét tốt nghiệp.

4. Nhận được thông báo này đề nghị các phòng chức năng và các khoa phối hợp cùng phòng Tài chính Kế toán đôn đốc sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định trên.

Mọi thắc mắc về việc nộp học phí xin liên hệ tại Phòng Tài chính Kế toán (Gặp cô Hằng – Phòng 201 nhà A2).

Vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên các lớp đại học hệ chính quy Khoá 53 và các đơn vị, cá nhân liên quan được biết và thực hiện ./.

 

Nơi nhận:                                           

– Như kính gửi;

– Ban Giám hiệu;

– Lưu TCKT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách thu học phí