Thông báo v/v thôi không xác nhận vào mẫu đơn xin miễn, giảm học phí và nộp bổ sung các giấy chứng nhận ưu tiên miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên hệ chính

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP       Số: 167 /QĐ-ĐHLN-CT&CTSV   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013  THÔNG BÁO V/v thôi không xác nhận vào mẫu đơn xin…


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 
   

Số: 167 /QĐ-ĐHLN-CT&CTSV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2013

 THÔNG BÁO

V/v thôi không xác nhận vào mẫu đơn xin miễn, giảm học phí

 và nộp bổ sung các giấy chứng nhận ưu tiên miễn, giảm học phí

đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy

         

          Kính gửi:  – Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trường;

                            – Ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Nhà trường thông báo cho trưởng các đơn vị trong trường, các lớp HSSV hệ chính quy được biết và thực hiện như sau:

          1. Nhà trường thôi không xác nhận vào mẫu đơn xin miễn, giảm học phí; đơn xin xác nhận ngành nghề nặng nhọc, độc hại đối với HSSV hệ chính quy kể từ học kỳ 1, năm học (2013 – 2014). HSSV thuộc đối tượng ngành nghề nặng nhọc, độc hại theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề.

          2. Những HSSV thuộc đối tượng miễn học phí và giảm 50% học phí sẽ được miễn, giảm trực tiếp tại trường; yêu cầu nộp bổ sung các giấy chứng nhận ưu tiên có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, kèm theo đơn nộp về nhà trường; thời gian từ 25/8 – 25/9/2013; địa điểm Tổ công tác sinh viên, phòng 106A1, Bà Nguyễn Hoàng Giang nhận, để được nhà trường xét duyệt.

Danh mục các đối tượng được miễn, giảm học phí được sửa đổi, bổ sung:

* Đối tượng được miễn học phí:

– HSSV là con liệt sĩ.

– HSSV là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, Thương binh.

– HSSV là con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong kháng chiến.

– HSSV là con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945.

– HSSV là con Thương binh, Bệnh binh, con của những người hưởng chính sách như Thương binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

– HSSV bị tàn tật có khó khăn về kinh tế, khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật và được Hội đồng Y khoa xác nhận.

– HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa (không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên).

– HSSV hệ cử tuyển, dự bị đại học, hệ PTDTNT.

– Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

– Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người theo quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ gồm: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

* Đối tượng được giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ công nhân viên chức có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động được hưởng trợ cấp thường xuyên.

Nhận được thông báo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong trường, Ban cán sự các lớp sinh viên thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

– BGH;

– BCN các Khoa;

– Các Phòng, Ban;

– Đoàn TN, Hội SV trường;

– BCS các lớp SV;

– Lưu: CT&CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã ký)

 

Phạm Văn Chương