Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2009

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2009

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐAỊ HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM  NGHIỆP

*

Số: 21/ TB-ĐU

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009

THÔNG BÁO

V/v Mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2009
 

  – Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

– Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2009 của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp;

Được sự nhất trí của Ban Tổ chức Đảng bộ Khối các Trường Đaị học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng uỷ Trường mở lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2009.

– Thời gian: Vào các ngày thứ bảy và chủ nhật (ngày 18,19 tháng 4; ngày 25, 26 tháng 4 năm 2009).

– Đối tượng: Những quần chúng ưu tú được các chi bộ cử đi học (có Kế hoạch và danh sách kèm theo).

Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đảng uỷ yêu cầu:

Tiểu ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng uỷ tổ chức lớp học theo đúng yêu cầu nội dung quy định;

Phòng Chính trị – Công tác sinh viên phục vụ trang trí và khánh tiết;

Phòng Hành chính Tổng hợp chuẩn bị xe đưa, đón báo cáo viên khi cần;

Trung tâm dịch vụ bố trí phòng học và nước uống của báo cáo viên và học viên.

Các chi bộ trực thuộc thông báo và tạo điều kiện cho các quần chúng có tên trong danh sách tham gia lớp học đầy đủ, đúng thời gian.

Đề nghị các Chi bộ được phân công và các quần chúng được cử đi học nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 
Nơi nhận 
– Các Đ/c ĐUV, 
– Các Chi bộ trực thuộc,

 – BCH Đoàn Trường,

 – Lưu VPĐU. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
BÍ THƯ
(Đã ký)
 
Trần Hữu Viên

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                       

 

 

 

 Kế hoạch Danh s¸ch häc viªn