Phòng Chính trị – Công tác sinh viên

Phòng Chính trị – Công tác sinh viên

Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Chí Lâm – Điện thoại: 02433.608.420

1. Chức năng của phòng Chính trị và Công tác sinh viên: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBVC và HSSV trong Trường; công tác thông tin tuyên truyền; giáo dục pháp luật, tư vấn toàn diện cho sinh viên; công tác HSSV; các chế độ chính sách đối với HSSV.

2. Nhiệm vụ của phòng Chính trị và Công tác sinh viên:

a) Theo dõi, lập kế hoạch và hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống trong cán bộ viên chức, HSSV trong từng thời kỳ và năm học;

b) Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ, phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức công tác tuyên truyền trong và ngoài Trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các buổi học tập chính trị đầu khoá đầu năm, cuối khóa cho HSSV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, các hội nghị, các buổi nói chuyện thời sự, phổ biến chế độ chính sách cho HSSV trong Trường;

c) Thực hiện các hoạt động về thông tin tuyên truyền bằng các hình thức phát thanh, truyền hình, pano, áp phích, biểu ngữ, diễn đàn, hội thảo, bản tin nội bộ, quảng cáo, hội chợ, trưng bày, triển lãm; chủ trì và phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trang trí, khánh tiết của Trường;

d) Quản lý và tổ chức các hoạt động của phòng Truyền thống của Trường; thường trực và phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong và ngoài Trường;

đ) Giáo dục pháp luật, tư vấn toàn diện cho HSSV;

e) Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan đến sinh viên như: tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào Trường, nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên vào phần mền quản lý, khám sức khỏe, NCKH, công tác trật tự an ninh, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ trì công tác bảo vệ nội bộ trong HSSV; phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và các khoa huy động HSSV làm vệ sinh quang cảnh, các hoạt động tình nguyện;

g) Chủ trì cùng với các khoa trong công tác quản lý, phân loại xếp hạng, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết những thủ tục hành chính cho HSSV, xét điểm rèn luyện cho HSSV; quản lý, theo dõi tình hình học tập, sinh hoạt, nhận xét đánh giá sinh viên tất cả các hệ và bậc học theo quy chế công tác HSSV; thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV, thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV;

h) Tổ chức xét cấp học bổng (kể cả học bổng của các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ), trợ cấp xã hội; phối hợp với các phòng ban có liên quan tham mưu đề xuất mức đóng học phí, lệ phí của HSSV;

i) Tổ chức Hội nghị giao ban công tác HSSV theo định kỳ; tổ chức Hội nghị cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm lớp mỗi năm học; hướng dẫn, kiểm tra, nhận xét đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các giáo viên chủ nhiệm và của cố vấn học tập;

k) Giải quyết hồ sơ, chính sách cho HSSV vào Trường, chuyển Trường, tốt nghiệp ra trường, v.v. Xét cho sinh viên ngừng học và trở lại học tập vì các lý do cá nhân, sức khoẻ theo quy chế công tác HSSV; tiếp nhận, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên nước ngoài học tập tại Trường;

l) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chọn cử HSSV đi học tập, công tác ở nước ngoài và giải quyết các thủ tục cần thiết liên quan; tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan quân dự bị theo quy định của Bộ GD&ĐT;

m) Xây dựng tổ chức thực hiện Quy chế về quản lý HSSV; quản lý toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, sổ sách, quy chế, chế độ về công tác HSSV, học viên cao học, nghiên cứu sinh; làm báo cáo về công tác chính trị và quản lý HSSV;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.