Mẫu Kê khai, đánh giá, báo cáo, thống kê phục vụ cho hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp

1. Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2016 a. Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cá nhân: Tải về b. Mẫu kê khai tài sản và thu nhập cá nhân: Tải về 2. Mẫu đánh giá chất lượng TCCSĐ, Đảng viên năm 2016: Tải về

1. Mẫu Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2016

a. Hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập cá nhân: Tải về

b. Mẫu kê khai tài sản và thu nhập cá nhân: Tải về

2. Mẫu đánh giá chất lượng TCCSĐ, Đảng viên năm 2016: Tải về