Lịch công tác tuần 20 năm 2012

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                         TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP <쫌ʗ> Tuần 20 năm 2012 Tuần 41 năm học 2011-2012                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07/5/2012 đến ngày 12/5/2012) NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 07/5/2012 Buổi sáng (Từ 9h00) Làm việc với Lãnh đạo…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                        TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

<쫌ʗ> Tuần 20 năm 2012

Tuần 41 năm học 2011-2012

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 07/5/2012 đến ngày 12/5/2012)

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

07/5/2012

Buổi sáng

(Từ 9h00)

Làm việc với Lãnh đạo Viện Nông hóa – Thổ nhưỡng  về hợp tác đào tạo Công nghệ sinh học.

Ô Chương (PHT); Lãnh đạo khoa Lâm học; Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ sinh học.

Phòng họp 206

Ô Chương

Thứ Ba

08/5/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Giao ban Công tác sinh viên tháng 5

BGH; Phòng CT-CTSV; Phòng ĐT; Phòng HCTH; Phòng KT&ĐBCL; Trung tâm DV; Ban PT DTNT; Bí thư đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; BCN và Trợ lý các khoa.

Phòng họp 206

Ô Tuấn

Thứ Tư

09/5/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Giao ban Trưởng các đơn vị

Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường

Phòng họp 206

Ô Viên

Thứ Năm

10/5/2012

 

 

 

 

 

Thứ sáu

11/5/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Họp Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đợt 1 năm 2012

Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 413/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 25/4/2012

Phòng họp 206

Ô Viên

Thứ bảy

12/5/2012

Buổi sáng

(Từ 8h30)

Tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho các lớp Khóa 40 hình thức vừa làm vừa học.

– Ban giám hiệu;

– Chủ nhiệm và trợ lý các khoa: Lâm học, KT&QTKD, QLTNR&MT; Chủ nhiệm các khoa: CBLS, CĐ-CT, LLCT;

– Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, CT&CTSV, KHCN&HTQT, HCTH, TC-KT, KT&ĐBCL, TT Dịch vụ;

– Khách mời.

Hội trường

G6

BGH

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Trưởng các đơn vị (Để thực hiện);

– Ban CNTT (Để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Anh – SĐT: 0986.110.031

 

Ngày 04 tháng 5 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên