Hội nghị triển khai Dự án điều tra, kiểm kê rừng năm 2015

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp & PTNT, chiều 07/11/2014, tại phòng họp A, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tiến hành Hội nghị triên khai Dự án Điều tra, kiểm kê rừng năm 2015. Thành phần tham dự gồm có: Ban chỉ đạo Dự án điều tra, kiểm kê rừng (theo Quyết định số 1189/QĐ -ĐHLN-TCCB ngày 11/11/2013 của Hiệu trưởng); GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Viện trưởng Viện Sinh thái rừng & Môi trường; BCN khoa Quản lý TNR & MT; Lãnh đạo trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang.

Thực hiện Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016", Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao nhiệm vụ cho Viện Điều tra quy hoạch rừng – Tổng cục Lâm nghiệp và Viện sinh thái rừng và Môi trường – Đại học Lâm nghiệp phối hợp với các địa phương triển khai công tác điều tra rừng và hướng dẫn địa phương tổ chức triển khai công tác kiểm kê rừng.

Tại Hội nghị, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, Ban chỉ đạo Dự án cùng các nhà nghiên cứu đã thảo luận về chương trình triển khai dự án trong năm 2015.  GS.TS. Vương Văn Quỳnh đã trình bày tổng quan về Dự án điều tra, kiểm kê rừng với những thuận lợi cũng như một số điểm còn tồn tại trong thời gian qua. Hội nghị đã đưa ra các phương hướng triển khai công tác theo cơ chế phối hợp giữa các bên liên quan một cách khoa học, đúng quy định và đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ triển khai Dự án.

HÌnh ảnh cuộc họp