Giới thiệu chung khoa Lâm học

 Các chuyên ngành đào tạo STT Ngành học Mã ngành Khối thi 1 Công nghệ sinh học D420201 A, B 2 Lâm nghiệp đô thị D620202 A, B,V 3 Lâm sinh D620205 A, B 4 Khuyến nông D620102 A, B,D1    Khoa có 8 Bộ môn và 01 Trung tâm: Bộ môn Lâm sinh: Chủ…

 Các chuyên ngành đào tạo

STT

Ngành học

Mã ngành

Khối thi

1

Công nghệ sinh học

D420201

A, B

2

Lâm nghiệp đô thị

D620202

A, B,V

3

Lâm sinh

D620205

A, B

4

Khuyến nông

D620102

A, B,D1

  

Khoa có 8 Bộ môn và 01 Trung tâm:
Bộ môn Lâm sinh: Chủ nhiệm: TS Đỗ Anh Tuân
Bộ môn Điều tra qui hoạch rừng: Chủ nhiệm: TS Vũ Thế Hồng
Bộ môn Giống và CNSH: Chủ nhiệm: KS. Kiều Văn Thịnh
Bộ môn Sinh học: Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Khánh
Bộ môn Khoa học đất: Chủ nhiệm: KS. Vi Văn Viện
Bộ môn Lâm nghiệp Đô thị: Chủ nhiệm: TS. Đặng Văn Hà
Bộ môn Nông lâm kết hợp: Chủ nhiệm: KS. Phạm Quang Vinh
Trung tâm THTN khoa: Giám đốc: ThS. Nguyễn Văn Việt
Trung tâm Giống và CNSH: ThS. Hồ Văn Giảng