Giấy báo nhập học hệ cao học, đợt 2 năm 2011

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:   1462/GB-ĐHLN-SĐH   Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011  GIẤY BÁO NHẬP HỌC hệ cao học, đợt 2 năm 2011   Kính gửi:  …

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   1462/GB-ĐHLN-SĐH

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011 

GIẤY BÁO NHẬP HỌC

hệ cao học, đợt 2 năm 2011

 

Kính gửi:  

Ngày sinh:

Chuyên ngành:

 

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH, ngày 10/11/2010 của Hiệu trường Trường Đại học Lâm nghiệp về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2011

Căn cứ Quyết định số 1450/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH, ngày 25/11/2010 của Hiệu trường Trường Đại học Lâm nghiệp về việc công nhận học viên cao học bổ sung đợt 2 năm 2011, Nhà trường trân trọng thông báo.

1.      Mời học viên có mặt:

Địa điểm: Phòng 201, Giảng đường G2, Trường Đại học Lâm nghiệp, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Thời gian: Từ 8h đến 16h ngày 09/12/2011 để làm thủ tục nhập học.

2.      Các thủ tục cần nộp gồm:

a)      Giấy báo nhập học này.

b)      Bằng tốt nghiệp, bảng điểm Đại học (bản chính) để đối chiếu

c)      Bản chính chứng chỉ kết quả thi ngoại ngữ (đối với trường hợp đã được miễn thi ngoại ngữ)

d)     Giấy báo tạm vắng (Do Công an xã, phường, thị trấn cấp)

e)      Quyết định cử đi học của cơ quan, đơn vị đang công tác (nếu có).

f)       Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy tờ minh chứng hưởng lương từ ngân sách (nếu có).

g)      02 ảnh màu nền trắng 3 x 4 để làm thẻ học viên (có ghi rõ họ tên, ngày sinh).

3. Kinh phí phải nộp:

– Kinh phí hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sau đại học: 1.000.000 đồng.

– Học phí đợt 1: 520.000 đ/tháng x 7 tháng =  3.640.000 đồng.

– Kinh phí đào tạo (đối với các trường hợp không được hưởng kinh phí từ Ngân sách: 9.600.000 đ/khoá), đợt 1: 3.200.000 đồng.

– Kinh phí làm thẻ học viên:      50.000 đồng.

    4. Kế hoạch tập trung năm học 2011: từ  09/12/2011 đến hết ngày 18/12/2011

 (Thời khoá biểu cho từng ngành học sẽ được phát khi nhập học).

Đề nghị học viên tập trung đúng thời gian quy định.

                                                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                       

Nơi nhận:

– Như kính gửi.                                                                                                                       (Đã ký)

– Lưu VT, khoa ĐTSĐH.

                                                                                                                                     PGS.TS. Trần Hữu Viên