Đào tạo Đại học Văn bằng 2

TT Ngành đào tạo 1 Khoa học môi trường 2 Kế toán 3 Quản lý đất đai 4 Quản lý tài nguyên rừng 5 Lâm sinh 6 Công nghệ chế biến lâm sản

TT

Ngành đào tạo

1

Khoa học môi trường

2

Kế toán

3

Quản lý đất đai

4

Quản lý tài nguyên rừng

5

Lâm sinh

6

Công nghệ chế biến lâm sản