Công khai chất lượng giáo dục năm học (2014-2015)

Thực hiện Công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp đã hoàn thành các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2014-2015 theo Quy định.

Công văn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo công khai chất lượng giáo dục năm học 2014 – 2015.


 

1. Cam kết chất lượng giáo dục.

Bieu 20.Camketchatluonggiaoducdaihoc-CSchinh (2015-2016).pdf

Bieu20a.Camketchatluonggiaoduc-CS2 (2015-2016).pdf

2. Công khai chất lượng giáo dục.

Bieu 21.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CSchinh (2014-2015).pdf

Bieu21a.Congkhaichatluonggiaoducthucte-CS2 (2014-2015).pdf

3. Công khai cơ sở vật chất.

Bieu22.Cosovatchat (2014-2015).pdf

4. Đội ngũ giảng viên cơ hữu.

Bieu 23. Doingugiangvien (2014-2015).pdf

5. Công khai tài chính.

Bieu24.Congkhaitaichinh (2014-2015).pdf

6. Tổng hợp công khai cơ sở giáo dục.

Bieu 25.Bieu tong hopcosogiaoduc (2014-2015).pdf